Pouczenie wynikające z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
 • Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Gdańskiej można się kontaktować drogą elektroniczną: e-mail: iod@pg.edu.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zapoznałem się
Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-05-08 12:27:35

Nr postępowania: CRZP 108/002/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-05-08 10:38:08
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:39:05
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:40:03
Załączniki nr 2A-2D do SIWZ JEDZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:41:48
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:43:07
Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:44:36
Załącznik nr 4A do SIWZ Koncepcja zagospodarownia Laboratorium Drogowe (parter)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:45:42
Załącznik nr 4B do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Drogowe (I piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:46:55
Załącznik nr 4C do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Technologii Betonu (parter)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:48:31
Załącznik nr 4 D do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Pracownia Chemii Budowlanej (III piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:49:57
Załącznik nr 4E do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Geotechniki (I piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:51:08
Załącznik nr 4F do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium MB i WM ( III piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:52:38
Załącznik nr 5 do SIWZ Decyzja WUiA.I.6740.1347-1.2016.2-MK.208223 z dnia 12.08.2016r. o pozwoleniu na budowę Centrum Ekoinnowac
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:22:26
Załącznik nr 6A do SIWZ Dokumentacja projektowa architektura
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:25:35
Załącznik nr 6B do SIWZ Drogi roboty ziemne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:26:51
Załącznik nr 6C do SIWZ Dokumentacja projektowa elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:27:53
Załącznik nr 6D do SIWZ dokumentacja projektowa ETAP I
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:29:00
Załącznik nr 6E do SIWZ Dokumentacja projektowa ETAP II
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:30:03
Załącznik nr 6F do SIWZ Dokumentacja projektowa konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:31:08
Załącznik nr 6G do SIWZ Dokumentacja projektowa zieleń
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:32:40
Załącznik nr 6H do SIWZ Dokumentacja projektowa sanitarne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:33:57
Załącznik nr 6I do SIWZ Dokumentacja projektowa sieci zewnętrzne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:02:39
Załącznik nr 6J do SIWZ Dokumentacja projektowa teletechniczne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:05:33
Załącznik nr 6K do SIWZ Dokumentacja projektowa wentylacja
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:06:47
Załącznik nr 6L do SIWZ Dokumentacja projektowa wnętrza
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:07:46
Załącznik nr 6Ł do SIWZ Dokumentacja projektowa zaplecze
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:10:03
Załącznik nr 6M do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Bud. Centrum Ekoinnowacji - ETAP I. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:10:54
Załącznik nr 6N do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Garaż podziemny Bud. Centrum Ekoinnowacji - ETAP II. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:11:43
Załącznik nr 6O do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Zagospodarowanie terenu - ETAP III. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:12:42
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:13:47
Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:14:52
Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:15:47
Załącznik nr 11 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:22:13
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:22:55
Klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:26:16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-15 11:07:46
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 15.05.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-30 11:47:30
Zmiana treści SIWZ (2) z dnia 30.05.2019r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG