Do strony domowej PG  Przetargi - Archiwum

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79, fax.: (058) 347-20-35
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
usługi poligraficzne realizowane sukcesywnie według potrzeb zamawiającego od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Termin realizacji (wymagany): od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w Sekretariacie Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 orazz za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Witold Olszewski, tel.: 058 347-25-35, e-mail.: graf@pg.gda.pl, lok. Zakład Poligrafii, w godz. 08:00-12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.08 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Sekretariat Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.08 o godz. 10:30.
Sala Kolegialna Politechniki Gdańskiej - Gmach Główny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 10.000,00 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-29-53.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych pomieszczeń Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej

Termin realizacji (wymagany): od podpisania umowy 100 dni.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Głównego Mechanika Politechniki Gdańskiej, Pawilon przy ul. Siedlickiej, w godz. 08:00 - 14:30, tel.: 058 347-11-22.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż. Maciej Bartusch, tel.: 058 347-29-53, 0608-550-806, Dział Głównego Mechanika Politechniki Gdańskiej, Pawilon przy ul. Siedlickiej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.14 o godz. 11:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Głównego Mechanika Politechniki Gdańskiej - Pawilon wejście od ul. Siedlickiej.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.14 o godz. 11:30.
W Sali Kolegialnej nr 272 - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-44, fax.: (058) 347-78-45
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2003 roku.

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Osiedlu Studenckim Politechniki Gdańskiej, ul. Wyspiańskiego 7A.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr Roman Balik, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10:00-14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2002.12.30 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (Budynek Działu Gospodarczego), pok. nr 104 przy ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2002.12.30 o godz. 11:00.
w sali kolegialnej nr 272 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych i wspólnych,
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • nie są wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • w 2001 roku uzyskali przychody minimum 1 mln. zł.
Wadium: 9.000,00 zł Kryterium oceny oferty:100% - cena

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę odczynników chemicznych wraz z transportem w roku 2003.

Termin realizacji (wymagany): 31 grudnia 2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Gmachu Chemii A pok. nr 317.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław Kaczmarski tel.: 058 347-14-83, pok. nr 317, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2002.12.30 o godz. 14:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Chemii A, pok. nr 317.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2002.12.30 o godz. 14:15.
Gmach Chemii A, pok. nr 317.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-22-70.
ogłasza
przetarg dwustopniowy na:
dostawę i montaż rolet oraz żaluzji przeciwsłonecznych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. (PKWiU: 25.23.1 i 45.34.3)

Termin realizacji wymagany: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji: budynek dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79, Gdańsk, oraz poziom 700 i 800 budynku Gmachu Głównego skrzydło "B" Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Gdańsk, ul. Traugutta 79, pok. 518 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: mgr inż. Jacek Stawiany - sprawy techniczne - telefon:058 347-17-61, godz. 8:00 - 16:00, mgr Magdalena Kosicka - sprawy proceduralne - telefon:058 347-22-70, od poniedziałku do środy w godz. 7:15 - 15:15, w czwartki od 7:15 - 13:15.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.21 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT pok. 518 budynku dydaktycznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79 w Gdańsku.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.21 o godz. 10:15.
pok. 518 budynku dydaktycznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79 w Gdańsku.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki dodatkowe:
 • a) oferent musi oświadczyć w ofercie wstępnej, że zapoznał się z pomieszczeniami i konstrukcją obiektów, w których będą prowadzone prace montażowe,
 • oferent winien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
 • zakres przedmiotu działalności oferenta wynikający z dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym musi być zbieżny z niniejszym przedmiotem zamówienia,
 • oferent winien zapewnić co najmniej 12 miesięczny termin gwarancji na dostarczone materiały,
 • Oferent jest zobowiązany wykazać, że w latach 2000 - 2002 zrealizował z należytą starannością zamówienie o podobnej skali i charakterze do niniejszego zamówienia, tj. mniejsze najwyżej o 20% jeśli chodzi o powierzchnię do pokrycia roletami lub żaluzjami,
 • Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie wiarygodności swojej sytuacji finansowej, oferent złożył dane w następującym zakresie: aktywa bieżące i pasywa bieżące, wszystkie materiały, z których będą wykonane rolety i żaluzje nie mogą być bardzo toksyczne w myśl wymagań PN-88/B-02855 ochrona przeciwpożarowa budynków; na dowód spełnienia tego warunku oferent winien przedstawić aktualne wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dotyczące wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów (z wyłączeniem pkt. 2.6, 2.7 i 3.1); wskaźnik toksyczny WLC50SM > 15;
 • w salach nr 103/104, 110/111, 211/212, 205, 308, 405 i 508 oraz w bufecie należy zamontować takie materiały, które posiadają aktualne aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dotyczące trudnozapalności zastosowanych materiałów; zamawiający wyklucza zastosowanie w tych pomieszczeniach materiałów łatwozaplanych; na dowód spełnienia tego warunku oferent winien przedstawić wyżej opisaną w pkt. 6g aprobatę techniczną oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie potwierdzające, że materiał wykazuje toksyczność według podanego w punkcie 6g niniejszego ogłoszenia wskaźnika,
 • zamawiający wymaga załączenia do oferty wstępnej próbek materiałów w kolorach określonych w przedmiocie zamówienia,
 • Zamawiający wymaga, aby oferent przedłożył w ofercie wstępnej opis techniczny przedmiotu zamówienia; w związku z tym przed przystąpieniem do wykonania prac montażowych należy dokonać opomiarowania pomieszczeń,
 • dostawca winien zobowiązać się do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż., utrzymania miejsce pracy w należytym porządku oraz przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót ani obiektu, w którym są one prowadzone,
 • Zamawiający wymaga, aby oferent wykazał gotowość wpłacenia na rzecz zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • Oferent nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.2 uzp.
Kryterium oceny oferty:80% - cena, 20% - długość terminu gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Chemii B (PKWiU: 45.31.1)

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Budynek B.
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 15 marca 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (50 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej, pok nr 2 oraz za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77, fax.: 058 347-21-41, e-mail.: remont@pg.gda.pl, w godz. 08:00-15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2002.12.30 o godz. 09:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Remontowo-Budowlany, pok. nr 2.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2002.12.30 o godz. 10:00.
Sala Kolegialna nr 272 - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • posiadają obroty za 2001 rok w wysokości minimum 500 000 zł,
 • dodatni wynik finansowy (zysk netto) za 2001 rok,
 • zrealizowali roboty elektryczne polegające na remoncie instalacji elektrycznych o łącznej wartości co najmniej 2,5 mln zł w okresie od 22.11.1997 do 20.11.2002,
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 15.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40
ogłasza
przetarg nieograniczony - dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną realizację budowlanych robót interwencyjnych bez dokumentacji w roku 2003 w Wydziale Chemicznym PG.

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w gmachu Chemii A, pok. nr 315.
Uprawniony do kontaktu z oferentami - inż. Krzysztof Sobczyński - Dyrektor Administracyjny Wydziału Chemicznego, tel.: 058 347-27-40, w godz. 10:00 - 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.10 o godz. 11:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Chemiczny bud. Chemii A, pok. nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.10 o godz. 11:30.
Wydział Chemiczny bud. Chemii A, pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium oceny oferty:cena zastąpiona marżą od wartości faktur uzyskanych w wyniku postępowań o zamówienie publiczne - 10%, cena 1 godz. pracy własnego środka transportu - 10%, cena roboczo-godziny za: usługi budowlane - 10%, usługi instalacyjne - 10%, usługi stolarskie - 10%, usługi hydrauliczne - 10%, usługi posadzkarskie - 10%, czas reakcji na zlecenie - 20%, okres gwarancji - 10%.
Wadium: będzie podane w warunkach dla złożenia ofert ostatecznych.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-22-23.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie usług kserograficznych, bindowania i towarzyszących na potrzeby Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. PKWiU: 22.25.1; 22.23.2.

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Termin realizacji (wymagany): od podpisania umowy do końca grudnia 2003 roku.
Warunki Zamówienia można odebrać w gmachu Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pok. nr 114 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Danuta Hinz, tel.: 058 347-22-77, pok. nr 121 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.29 o godz. 11:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 121.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.29 o godz. 12:15.
Gmach Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 121.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:70% - cena, 10% - czas wykonania, 10% - zakres usług, 10% - czas dostępu.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę dygestorium (2 sztuki) PKWiU: 29.56.2

Termin realizacji (wymagany): połowa lutego 2003 roku.
Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Budynku Chemii "A", pok. nr 315, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83, w godz. 08:00 - 15:00 - w sprawach proceduralnych, Magdalena Budzisz, tel.: 058 347-13-62, w godz. 9:00 - 14:00 - w sprawach technicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.23 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Chemii "A", pok nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.23 o godz. 14:00.
Budynek Chemii "A", pok nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę chemii profesjonalnej w postaci koncentratów do mycia ręcznego i maszynowego wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na okres 12 miesięcy.

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniam można odebrać w Osiedlu Studenckim Politechniki Gdańskiej, ul. Wyspiańskiego 7
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr Roman Balik tel.: 058 347-25-47 w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.01.27 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 (Budynek Działu Gospodarczego), ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.01.27 o godz. 11:00.
Sala Kolegialna nr 272 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 0 - 55% - cena 1 litra płynów roboczych przy średnim stężeniu, 0 - 45% - ocena skuteczności płynów roboczych.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38, fax.: (058) 347-21-41
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
roboty remontowe dekarskie wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej od 01.03.2003 r. do 31.12.2003 r.

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31.12.2003 r. lub do wyczerpania kwoty.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Mariola Błażewicz - Dział Remontowo-Budowlany Politechniki Gdańskiej, tel.: 058 347-28-77 w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.10 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.10 o godz. 13:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • obroty za 2002 rok w wysokości minimum 960.000 zł,
 • dodatkowy wynik finansowy (zysk netto) za 2002 rok,
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2002 r. robót remontowych dekarskich o łącznej wartości co najmniej 1,1 mln zł.
Wadium: 3.000 zł
Kryterium oceny oferty:90% - cena, 10% - dyspozycyjność.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę materiałów eksplatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej w 2003 roku (PKWiU: 30.01.2)

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniam (cena 20 zł) można odebrać w Dziale Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (Budynek Działu Gospodarczego), pok. 104 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Magdalena Główka, tel.: 058 347-15-38, e-mail.: dzp@pg.gda.pl, pok. nr 104, w godz. 08:30 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.10 o godz. 09:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok nr 104 (Budynek Działu Gospodarczego).
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.10 o godz. 10:00.
Sala Kolegialna nr 272 - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium:10.000 zł
Kryterium oceny oferty:90% - cena, 10% - czas dostawy.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Gdańskiej w 2003 roku PKWiU: 21.23.1.

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniam można odebrać w siedzibie zamawiającego w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2 oraz za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Janusz Piwoński, tel.: 058 347-23-44, e-mail.: gospar@pg.gda.pl, lok. nr 2 w godz. 10:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.04 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTDział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.04 o godz. 10:30.
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena. Wadium: 25.000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-22-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych dla Politechniki Gdańskiej w 2003 roku. PKWiU: 31.50.1; 31.50.4; 31.40.1; 26.15.2; 31.30.1; 31.50.2; 31.62.1; 25.24.2; 31.20.2; 31.40.2.

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 marca 2004 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniam można odebrać w siedzibie zamawiającego w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2 oraz za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65, w godz. 10:00 - 13:00, Zbigniew Sumiński, tel.: 058 347-17-30, w godz. 10:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.26 o godz. 10:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTDział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.26 o godz. 11:00.
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 5.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-22-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów hydraulicznych dla jednoatek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2003 roku. PKWiU: 29.13.1

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2004 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniam można odebrać w siedzibie zamawiającego w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2 oraz za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65, w godz. 13:00 - 15:00 - Dział Gospodarczy - pawilon, pok. nr 4.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.03 o godz. 10:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.03 o godz. 11:00.
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, nr lok. 2

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 3.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywne dostarczanie wody wraz z dzierżawą dystrybutorów, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej oraz napoi bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych dla Politechniki Gdańskiej. (PKWiU: 15.98.1)

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2003 roku.
Warunki Zamówieniam można odebrać w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, pok. nr 103 (Budynek Działu Gospodarczego).
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Mariusz Zaborowski, tel.: 058 347-15-38, 0501-282-382 w godz. 9:00-15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.21 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.21 o godz. 12:15.
Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103 (Budynek Działu Gospodarczego)

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (liczba zadań: 2).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-07, 347-24-19.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę aparatury do oznaczeń parametrów fizyczno - biochemicznych w ściekach i gruncie metodą laboratoryjną. (PKWiU: 33.20.52-98.00)

Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Termin realizacji (wymagany): maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 pok. nr 5 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alina Kryczałło - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-24-19, 0600-457-509 w godz. 09:00 - 14:00; dr inż. Krzysztof Czerwionka - sprawy techniczne, tel.: 058 347-16-82, 0600-893-137 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.04 o godz. 09:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, pok. nr 5.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.04 o godz. 09:30.
W budynku Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, sala P1.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • zapewnią 36 - miesięczny okres gwarancji na oferowany miernik i 12 - miesięczny okres gwarancji na pozostałe elementy zamówienia, w ramach którego czas usuwania awarii nie powinien być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych - liczonych od daty dostarczenia sprzętu do Dostawcy (w przypadku przekroczenia 7 - dniowego czasu naprawy zagwarantują sprzęt zastępczy o klasie nie gorszej od reklamowanego).
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę odzieży ochronnej i roboczej oraz umundurowania. (PKWiU: 18.21.1)

Miejsce realizacji: Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): Część A: od dnia podpisania umowy do 29.02.2004 roku; Część B od dnia podpisania umowy do 31.10.2003 roku.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Dział Gospodarczy, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Hanna Jendrzejewska, tel.: 058 347-16-83, w godz. 11:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.03 o godz. 10:30. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.03 o godz. 11:00.
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (liczba zadań: 2).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-93, fax.: (058) 341-47-12.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Miejsce realizacji: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Termin realizacji (wymagany): 14.03.2003 rok.
Warunki Zamówienia można odebrać w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 (wejście od ul. Do Studzienki 16A) pok. nr 121, w godz. 08:00 - 14:00.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Jerzy Masiak, tel.: 058 347-24-29, e-mail.: jerma@pg.gda.pl.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.28 o godz. 13:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 (wejście od ul. Do Studzienki 16A) pok. nr 121
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.28 o godz. 13:30.
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 (wejście od ul. Do Studzienki 16A) pok. nr 119.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie usług kserograficznych, plotowania, bindowania i towarzyszących potrzeb Wydziału Inżynierii Lądowej w roku 2003. (PKWiU: 22.22.3; 22.25.1)

Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2003 rok.
Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Lądowej.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 pokój nr 05 "A" lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Wioleta Bławat, tel.: 058 347-28-79, w godz. 08:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.02.20 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło "B", pok. nr 05 "A".
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.02.20 o godz. 13:15.
Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło "B", pok. nr 012.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:60% - cena, 30% - czas realizacji usługi, 10% - dostępność punktu usługowego.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego loco Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (PKWiU: 30.02.1)

Termin realizacji (wymagany): 25 kwietnia 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok nr 114 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.31 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 114.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.31 o godz. 12:00.
W siedzibie Zamawiającego, pok nr 122.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (liczba zadań: 3).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - czas gwarancji.
Wadium: 800 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-22-70.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę i montaż sprzętu multimedialnego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 33.40.3).

Miejsce realizacji: budynek dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79.
Termin realizacji (wymagany): 7 tygodni od dnia podpisania umowy dla części "A", a dla części "B" 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, ul. Traugutta 79, pok. 518 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Bogusław Maśnicki - kierownik Zespołu Technik Multimedialnych, tel.: 058 347-19-99, poniedziałek - piątek, w godz. 08:00 - 15:15 - w zakresie spraw technicznych; mgr Magdalena Kosicka - samodzielny referent ds. spraw zamówień publicznych, tel.: 058 347-22-70, poniedziałek - środa, w godz. 08:00 - 15:15, czwartek w godz. 08:00 - 13:15 - w zakresie spraw proceduralnych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.19 o godz. 13:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79, pok. nr 518.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.19 o godz. 13:30.
budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. ul. Traugutta 79, pok. nr 517.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zakres przedmiotowy działalności oferenta wynikający z dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym, musi być zbieżny z przedmiotem zamówienia,
 • wykazać, że w latach 2000 - 2002 zrealizował z należytą starannością wszystkie zlecone zamówienia publiczne, w tym przynajmniej jedno o podobnej skali i charakterze do niniejszego zamówienia,
 • przedstawić bilans lub inny stosowny dokument uwiarygadniający, że Oferent dysponuje potencjałem ekonomicznym o wartościach brzegowych powyżej 1,0 dla wskaźnika płynności szybkiej, pomiędzy 15 dni a 90 dni dla wskaźnika okresu płacenia zobowiązań i 1,00 dla wskaźnika płynności finansowej bieżącej,
 • oferent winien zapewnić narzędzia (w tym rusztowanie o wysokości min. 4,5 m.), transport (w tym min. samochód towarowo - osobowy o ładowności 200 kg lub więcej) oraz rozładunek,
 • zapewnić minimum 2 pracowników doświadczonych w zakresie montażu sprzętu multimedialnego oraz kierowcę i osoby do rozładunku,
 • wykazać dostęp do środków finansowych o równowartości 30.000 EURO lub więcej,
 • zapoznać się z konstrukcją obiektu, w którym będzie montowany sprzęt multimedialny,
 • udzielić min. 12 miesięcznej gwarancji według warunków załączonych do SIWZ,
 • wykonać dokumentację powykonawczą,
 • zrealizować zamówienie bez udziału pośredników,
 • zapewnić ubezpieczenie na czas transportu oraz ubezpieczenie pracowników montujących.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 2.800 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę wyrobów gospodarstwa domowego wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na okres 12 miesięcy (PKWiU: 25.42.2; 28.75.2; 36.62.1).

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji (wymagany): od momentu podpisania umowy na okres 12 miesięcy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.20 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, budynek Działu Gospodarczego, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12. OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.20 godz. 11:00
sala kolegialna nr 272, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63; 347-24-63, fax.: 058 347-14-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę urządzeń sieciowych, komputerów przenośnych i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w II kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsca na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski - sprawy proceduralne, e-mail.: trad@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Wojciech Ziółkowski - sprawy techniczne, e-mail.: herb@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.27 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.27 godz. 12:00
Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 5.800 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-07; 347-24-19, fax.: 058 347-24-13.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę aparatury do oznaczeń parametrów fizyczno - biochemicznych w ściekach i gruncie metodą laboratoryjną (PKWiU: 33.20.52-98.00).

Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Termin realizacji (wymagany): maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alina Kryczałło - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-24-19, 0600-457-509 w godz. 09:00 - 14:00; dr inż. Krzysztof Czerwionka - sprawy techniczne, tal.: 058 347-16-82, 0600-893-137 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.18 o godz. 09:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska pok. nr 5.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.18 godz. 09:30
Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, sala P1.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na oferowany miernik i 12 miesięczny okres gwarancji na pozostałe elementy zamówienia, w ramach którego czas usuwania awarii nie powinien być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych - liczonych od daty dostarczenia sprzętu do Dostawcy (w przypadku przekroczenia 7 dniowego czasu naprawy zagwarantują sprzęt zastępczy o klasie nie gorszej od reklamowanego).
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
regularną dostawę prenumerat gazet i czasopism krajowych dla Politechniki Gdańskiej w II, III, IV kwartale 2003 roku.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): od 1.04.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Zamówień Politechniki Gdańskiej, budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 104.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Mariusz Zaborowski, tel.: 058 347-15-38.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.21 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.21 godz. 12:15
Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-07, 347-24-19, fax.: (058) 347-24-13.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę odczynników i materiałów do laboratorium dla Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska w 2003 r. (PKWiU: 15.92.1; 21.15.1; 21.25.1; 24.13.1; 24.13.2; 24.13.3; 24.13.4; 24.13.5; 24.14.1; 24.14.3; 24.14.4; 24.16.5; 24.42.2; 24.51.3; 24.66.4; 25.21.2; 25.22.1; 25.24.1; 25.24.2; 26.13.1; 26.15.2; 26.26.1; 29.50.2; 29.56.2; 31.50.1; 33.20.5; 36.62.1).

e-mail.: alkry@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31.12.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alina Kryczałło - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-24-19, 0600-457-509 w godz. 09:00 - 14:00; dr inż. Krzysztof Czerwionka - sprawy techniczne, tel.: 058 347-16-82, 0600-893-137 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.02 o godz. 09:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska pok. nr 5
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.02 godz. 09:30
Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, sala P1.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w SIWZ:
 • dostarczą zamówiony towar na swój koszt do siedziby Zamawiającego,
 • zapewnią dostawę towarów wyłącznie nowych i oryginalnych.
Kryterium oceny oferty: 50% - wartość netto towarów z danej grupy asortymentowej, wynikającej z formularza rzeczowo-cenowego dotyczącego danej grupy asortymentowej oznaczonej w części tytułowej oferty; 30% - suma cen jednostkowych netto 3 towarów z danej grupy asortymentowej (nie ujętych w formularzu rzeczowo-cenowym), wybranych przez Zamawiającego z cennika dotyczącego danej grupy asortymentowej - załączonego do oferty, jednakowo dla wszystkich Oferentów; 15% - procent oferowanego rabatu w całym okresie realizacji umowy w stosunku do cen hurtowych (wynikających z załączonego do oferty cennika), na towary z danej grupy asortymentowej-oznaczonej w części tytułowej oferty-nie ujęte w formularzu rzeczowo-cenowym, na które zapotrzebowanie pojawi się w trakcie realizacji umowy; 5% - czas realizacji zamówienia w dniach roboczych (towarów z danej grupy asortymentowej-oznaczonej w części tytułowej oferty), liczony od momentu złożenia zamówienia faksem przez Zamawiającego.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w budynku Chemii "B" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin realizacji (wymagany): od 07.04.2003 roku do 10.06.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 15:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Elżbieta Kostarz, tel.: 058 347-20-99.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.18 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.18 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowa - Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. przynajmniej trzech projektów budowlano - wykonawczych w zakresie instalacji c.o. i węzła cieplnego dla budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego.
Wadium: 1.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
roboty remontowe dekarskie wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej w trybie interwencyjnym w okresie od 15.04.2003 r. do 31.12.2003 r.

Termin realizacji (wymagany): od podpisania umowy do 31.12.2003 r. lub do wyczerpania kwoty.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-79; e-mail.: mblaz@pg.gda.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.03.26 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.03.26 o godz. 13:00.
Sala kolegialna Politechniki Gdańskiej - Gmach Głowny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • przychody ze sprzedaży za 2002 r. (obroty) w wysokości min. 960 000 zł,
 • zysk netto za 2002 r. w wysokości dodatniej,
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998 r. do 31.12.2002 r. robót remontowych dekarskich o łącznej wartości co najmniej 1,1 mln zł.
Wadium:3.000 zł
Kryterium oceny oferty:90% - cena, 10% - dyspozycyjność.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu pomieszczeń 413, 414/415 w skrzydle "B" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie 25.04.2003 roku zakończenie do 30.05.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44; sprawy proceduralne - tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.11 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.11 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 1,2 mln zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości 1,4 mln zł.,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Wadium:1.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
instalację, montaż urządzeń i eksploatację systemu monitorowania systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z dostawą dla budynku Domu Studenckiego Nr 11 Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Chodkiewicza 15 (PKWiU: 75.25.1).

e-mail.: cerber@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji: Dom Studencki Nr 11 Politechniki Gdańskiej - Gdańsk, ul. Chodkiewicza 15.
Warunki Zamówienia (cena : 10zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dział Ochrony Mienia PG, Gmach "B", pok nr 411 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - sprawy proceduralne Roman Balik, tel.: 058 347-25-47 w godz. 08:00 - 15:30; sprawy techniczne Kazimierz Lichota, tel.: 058 347-12-04 w godz. 08:00 - 15:30.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.11 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach "B" Politechniki Gdańskiej, pok nr 411 (Dział Ochrony Mienia).
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.11 o godz. 10:30.
Sala Kolegialna Gmachu Głównego, pok nr 272.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:50% - cena wykonania systemu, 25% - koszt eksploatacji (cena abonamentu miesięcznego), 25% - długość okresu gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-29-56.
ogłasza
przetarg dwustopniowy powyżej 30 000 EURO na:
usługi dotyczące obsługi żywieniowej wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie od 14.06.2003r. do 14.09.2003 roku (PKWiU: 55.51.1).

e-mail.: socjal@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): od 14.06.2003 do 14.09.2003 roku.
Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowy w Czarlinie.
Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 106 Gmach Główny PG skrzydło "B" lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Lucyna Niedźwiecka, tel.: 058 347-29-56, lok. nr 106 Gmach Główny skrzydło "B" w godz. 10:00 - 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.28 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Główny PG skrzydło "B", lok. nr 106.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:cena kosztów - 60%, ocena tygodniowego jadłospisu - 40%.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
konserwację systemów sygnalizacji przeciwpożarowej w obiektach Politechniki Gdańskiej na okres 12 miesięcy (PKWiU: 75.25.1).

e-mail.: cerber@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy.
Miejsce realizacji: obiekty wg Tabeli nr 1 Specyfikacji.
Specyfikację Warunków Zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Dział Ochrony Mienia PG, Gmach Główny skrzydło "B", pok. nr 411 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik sprawy proceduralne, tel.: 058 347-25-47 w godz. 08:00 - 15:30; Kazimierz Lichota sprawy techniczne, tel.: 058 347-12-04 w godz. 08:00 - 15:30.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.22 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Główny PG skrzydło "B", pok. nr 411
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.22 o godz. 12:30.
Sala Kolegialna Gmachu Głównego, pok nr 272.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:cena - 100%.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
konserwacje i naprawy kserokpiarek dla Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 72.50.1).

e-mail.: dzp@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej
Miejsce realizacji: jednostki Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Dział Zamówień Publicznych PG, budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 103.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Mariusz Zaborowski, tel.: 058 347-15-38 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.28 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG, pok. nr 103.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.28 o godz. 13:30.
Sala 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (14 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone Warunkach Zamówienia:
 • posiadają przeszkolonych pracowników, którzy mają świadectwa odbycia szkoleń certyfikowanych przez producentów w zakresie napraw i konserwacji tych kserokopiarek, których dotyczy złożona oferta.
Kryterium oceny oferty:cena - 100%.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę materiałów fotograficznych: błon i papierów fotograficznych, odczynników chemicznych do ich obróbki oraz usługi wywoływania błon fotograficznych i wykonywania odbitek na papierach światłoczułych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 24.64.1; 74.81.1; 74.81.1; 74.81.3).

e-mail: dzp@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Magdalena Główka - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-38 w godz. 08:00 - 13:00; mgr inż. arch. Krzysztof Krzempek - sprawy techniczne, tel.: 058 347-21-53 w godz. 09:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.24 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.24 godz. 13:00
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, sala 403.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: część A: 90% - cena, 10% - czas dostawy, część BiC: 90% - cena, 10% - czas wykonania usługi.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-44; fax.: (058) 347-78-45.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pracowników na koloniach w okresie ferii letnich w 2003r. w nastepujących miejscowościach: 1. zakwaterowanie i wyżywienie 90-100 dzieci w Murzasichlu lub Poroninie w okresie od 21.06.2003r. do 11.07.2003r. (21 dni); 2. zakwaterowanie i wyżywienie 80-90 dzieci w Szczawnicy w okresie od 06.08.2003r. do 26.08.2003r. (21 dni); 3. zakwaterowanie i wyżywienie 35-40 dzieci w Bieszczadach w okresie od 07.08.2003r. do 27.08.2003r. (21 dni).

e-mail: socjal@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: wyznaczone przez Zamawiającego.
Termin realizacji (wymagany): wg. terminarza ferii.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Socjalny Politechniki Gdańskiej, Gmach "B", pok. nr 106 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krystyna Białobrzeska, tel.: 058 347-20-66 w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.05 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny, Gmach "B", pok. nr 106
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.05 godz. 11:30
Dział Socjalny, Gmach "B", pok. nr 107.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 80% - cena osobodnia, 20% - wyposażenie obiektu w sprzęt RTV, muzyczny, gry.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63; 347-24-63, fax.: 058 347-14-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów stacjonarnych i elementów komputerów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w II kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsca na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski - sprawy proceduralne, e-mail.: trad@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Wojciech Ziółkowski - sprawy techniczne, e-mail.: herb@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.23 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.23 godz. 12:00
Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 15.200 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę przyrządów do pomiarów w laboratoriach elektronicznych (PKWiU: 33.20.4).

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Termin realizacji (pożądany): 10.05.2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lokal nr 114 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.17 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. nr 114.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.17 godz. 12:00
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. nr 116.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - gwarancja.
Wadium: 700 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-35, fax.: (058) 347-25-35.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę materiałów produkcyjnych dla Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej - zgodnie z potrzebami zamawiającego - realizowaną do dnia 31 grudnia 2003 r. (PKWiU: 24.30.24-70.22)

e-mail.: polig@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2003 r.
Warunki Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 (pawilon przy bramie głównej).
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Witold Olszewski - kierownik Zakładu Poligrafii, tel.: 058 347-25-35, w godz. 08:00 - 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.16 o godz. 09:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.16 godz. 10:00
Sala nr 272 Gmachu Głownego.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-16-95.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę zamków metalowych, kłódek i okuć budowlanych (PKWiU: 28.63.1).

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): od podpisania umowy do 29.02.2004 roku.
Warunki Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65 w godz. 08:00 - 15:00 sprawy preceduralne; Zbigniew Sumiński, tel.: 058 347-17-30 w godz. 13:00 - 15:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.15 o godz. 10:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.15 godz. 11:00
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63; 347-24-63, fax.: 058 347-14-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę urządzeń sieciowych, komputerów przenośnych i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w II kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsca na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski - sprawy proceduralne, e-mail.: trad@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Wojciech Ziółkowski - sprawy techniczne, e-mail.: herb@pg.gda.pl, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.30 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.30 godz. 12:00
Ośrodek Informatyczny, Gmach Głowny, pok. nr 273.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 5.800 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę materiałów fotograficznych: błon i papierów fotograficznych, odczynników chemicznych do ich obróbki oraz usługi wywoływania błon fotograficznych i wykonywania odbitek na papierach światłoczułych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 24.64.1; 74.81.1; 74.81.1; 74.81.3).

e-mail: dzp@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Magdalena Główka - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-38 w godz. 08:00 - 13:00; mgr inż. arch. Krzysztof Krzempek - sprawy techniczne, tel.: 058 347-21-53 w godz. 09:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.24 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.24 godz. 13:00
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, sala 403.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: część A: 90% - cena, 10% - czas dostawy, część BiC: 90% - cena, 10% - czas wykonania usługi.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79, fax.: (058) 347-20-44
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu kapitalnego ogólnodostępnych sanitariatów w Budynku Chemii B Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Narutowicza 11/12.

Miejsce realizacji: budynek Chemii B Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): od 05.05.2003 roku do 25.07.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Agnieszka Meller, e-mail: mblaz@pg.gda.pl, tel.: 058 347-29-44 pok. nr 7, w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.08 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.08 o godz. 13:00.
W sali Kolegialnej Gmachu Głównego.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie od 01.01.1998 do 31.12.2002 remontowych, wielobranżowych robót budowlanych (obejmujących roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne) w budynkach lub ich częściach pełniących funkcje użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 4,0 mln zł.,
 • przychody ze sprzedaży za 2002 rok (obroty) w wysokości min. 1600000 zł.,
 • zysk netto za 2002 rok dodatni.
Wadium: 4.500 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu kapitalnego budynku "Poczta" Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): od 05.05.2003 roku do 05.09.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 200 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - branża budowlana Agnieszka Meller, e-mail: remont@pg.gda.pl, tel.: 058 347-29-44; branża elektryczna Roman Lewańczyk, e-mail: remont@pg.gda.pl, tel.: 058 347-11-77; branża sanitarna Elżbieta Kostarz, tel.: 058 347-20-99.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.09 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.09 o godz. 13:00.
W sali Kolegialnej Gmachu Głównego.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • przychody ze sprzedaży za 2002 r. (obroty) w wysokości min. 3 000 000 zł,
 • zysk netto za 2002 r. w wysokości dodatniej,
 • przeprowadzenie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998 r. do 31.12.2002 r. w obiektach zabytkowych remontów obejmujących metody konserwacji i restauracji elewacji ceglanych i kamiennych o łącznej wartości co najmniej 1,0 mln zł.
Wadium: 8.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
roboty remontowe branży budowlanej wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej w trybie interwencyjnym w okresie od 15.05.2003 r. do 31.12.2003 r.

Termin realizacji (wymagany): od podpisania umowy do 31.12.2003 r. lub do wyczerpania kwoty.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61, e-mail.: mblaz@pg.gda.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.24 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.24 o godz. 13:00.
Sala kolegialna Politechniki Gdańskiej - Gmach Głowny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • przychody ze sprzedaży za 2002r. (obroty) w wysokości min. 750 000 zł,
 • zysk netto za 2002 r. w wysokości dodatniej,
 • przeprowadzenie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu ;at tj. 01.01.1998r. do 31.12.2002r. robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych z wyłączeniem robót dekarskich objętych osobnym postępowaniem przetargowym) w istniejących obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 900 000 zł.
Wadium:6.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu pomieszczeń 413, 414/415 w skrzydle "B" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie 08.05.2003 roku zakończenie do 16.06.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44; sprawy proceduralne Mariola Błażewicz, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.04.30 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.04.30 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 600.000 zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości 500.000 mln zł.,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Wadium:1.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
konserwację i naprawy kserokopiarek dla Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 72.50.1).

e-mail: dzp@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: wyznaczone przez Zamawiającego.
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 104.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Mariusz Zaborowski, tel.: 058 347-15-38; 0501-282-382 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.05 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG pok. nr 104
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.05 godz. 13:30
sala 403 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (części: 13).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia:
 • posiadają przeszkolonych pracowników nadzoru (świadectwa przeszkoleń).
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną usługę mycia okien w budynkach Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 74.70.1).

e-mail: gospar@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: budynki Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Janusz Piwoński, tel.: 058 347-23-44 w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.06 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy PG pok. nr 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.06 godz. 10:30
Dział Gospodarczy PG pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-83.
ogłasza
przetarg dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie i dostawę okien aluminiowych i okien PCV (PKWiU: 26.12.1; 26.82.1; 27.54.1; 28.52.1).

e-mail: bieniek@chem.pg.gda.pl
Miejsce realizacji: budynek Chemii B.
Termin realizacji (wymagany): do 31.10.2003.
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydiał Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 315.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-38 w godz. 12:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.18 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Chemii PG pok. nr 315
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.18 godz. 14:00
Budynek Chemii PG pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 40% - cena, 20% - termin dostawy, 40% - wskaźnik izolacyjności.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie stanowiska laboratoryjnego: System teleinformatyczny do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.

Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydiał Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 09:00 - 14:00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: dr inż. R. Małkowski, tel.: 0603-446-677; sprawy proceduralne Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH upływa 2003.008.20 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 50% - jakość wykonania stanowiska, 45% - funkcjonalność, 5% - termin wykonania.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie stanowiska laboratoryjnego: Układ zbierania i transmisji danych pomiarowych.

Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Termin realizacji (wymagany): do 30 października 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 09:00 - 14:00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: dr inż. R. Małkowski, tel.: 0603-446-677; sprawy proceduralne Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.20 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.20 godz. 13:00
budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 80% - cena, 20% - funkcjonalność i jakość wykonania.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-73.
ogłasza
przetarg dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie i dostawę mebli laboratoryjnych.

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny.
Termin realizacji (wymagany): do 10 października 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Chemiczny, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 315.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83 w godz. 10:00 - 14:00 sprawy proceduralne; prof. S. Milewski, prof. J. Kur, tel.: 058 347-21-07; 058 347-23-02 w godz. 10:00 - 12:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH upływa 2003.08.26 o godz. 14:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Chemiczny, budynek Chemii "A", pok. nr 315.

Postępowanie nie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 30% - cena, 10% - harmonogram robót, 50% - dobór materiałów, 10% - okres gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
remont kapitalny ogólnodostępnych sanitariatów (pion C i D) w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Narutowicza 11/12

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie 23.06.2003 roku zakończenie do 6.10.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 70 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - branża budowlana Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61; branża elektryczna Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77; branża sanitarna Elżbieta Kostarz, yel.: 058 347-20-99; sprawy proceduralne Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.27 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.27 o godz. 13:00.
Sala kolegialna Politechniki Gdańskiej - Gmach Głowny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie od 01.05.1998r. do 30.04.2002r. remontowych, wielobranżowych robót budowlanych (tzn. obejmujących roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 6,7 mln zł w budynkach lub ich częściach pełniących funkcje użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
 • przychody ze sprzedaży za 2002 rok (obroty) w wysokości min. 3.400.000 zł,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Wadium:8.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
zagospodarowanie terenu wokół budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Traugutta 79

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie 09.06.2003 roku zakończenie do 15.09.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 40 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - branża budowlana, sanitarna Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44; branża elektryczna Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77; sprawy proceduralne Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.19 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.19 o godz. 13:00.
Sala kolegialna Politechniki Gdańskiej - Gmach Głowny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • w okresie 1.05.1998r. do 30.04.2003r. zrealizowali roboty drogowe, w połączeniu z elementami uzbrojenia i urządzenia terenu o łącznej wartości co najmniej 14,5 mln zł,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 5.800.000 zł., zysk netto w wysokości dodatniej.
Wadium:15.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
roboty remontowe branży elektrycznej wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej w trybie interwencyjnym w okresie od 20.05.2003r. do 31.12.2003r.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie po podpisaniu umowy zakończenie do 31.12.2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-29-44; sprawy proceduralne Mariola Błażewicz, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.13 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.13 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. robót elektrycznych o złożonym charakterze (obejmujących instalacje elektryczne i teletechniczne) w istniejących budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 900.000 zł.
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości 500.000 mln zł.,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Wadium:3.000 zł
Kryterium oceny oferty:90% - cena, 10% - dyspozycyjność.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Narutowicza 11/12.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy merytoryczne Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76 w godz. 09:00 - 15:00; sprawy proceduralne Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.28 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.28 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • w okresie 1.05.1998r. do 30.04.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) zamówienia na zamówienia na roboty ogólnobudowlane o łącznej wartości co najmniej 1,2 mln zł.,
 • osiągneli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 600.000 zł., zysk netto w wysokości dodatniej
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie adaptacji pomieszczeń na poziomie 200 Gmachu "B" Politechniki Gdańskiej (pomieszczenia 208, 211 do 217) dla potrzeb Katedry Inżynierii Kolejowej (Wydział Inżynierii Lądowej).

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): po podpisaniu umowy do 12.08.2003r.
Miejsce realizacji: skrzydło "B" Gmachu Głównego PG, Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44; sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77, w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.10 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.10 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowali (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998r. do 31.12.2002r. robót remontowych budowlanych o złożonym charakterze (obejmujących rózńe rodzaje prac wykończeniowych wraz z instalacjami elektrycznymi lub sanirarnymi) w istniejących budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości minimum 2 mln zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty ) za rok 2002 w wysokości minimum 1.800.000 zł.,
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:4.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie adaptacji pomieszczenia po byłej centrali telefonicznej na pomieszczenia biurowe w budynku "Żelbetu" Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): po podpisaniu umowy do 18.08.2003r.
Miejsce realizacji: budynek "Żelbetu".
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61; sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77, w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.04 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.04 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. wielobranżowych robót remontowych w istniejących budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 1.300.000 zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 1.200.000 zł.,
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wymianę okien w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Siedlickiej - III etap.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): do 75 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji: budynek Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.23 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.23 o godz. 13:00.
Sala Kolegialna poziom 200 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • w okresie 01.05.1998r. do 30.04.2003r. zrealiaowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) zamówienia na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 2,25 mln zł.,
 • osiągneęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 2.750.000 zł., zysk netto w wysokości dodatniej.
Wadium:6.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie bramy w budynku magazynowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji: budynek magazynowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.24 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.24 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia:
 • w latach 2001-2003 zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) zamówienia na roboty ogólnobudowlane o łącznej wartości co najmniej 250.000 zł.,
 • osiągneęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 500.000 zł., zysk netto w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
rozbiórkę zabudowy dziedzińca południowego Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji:planowane rozpoczęcie: 16.07.2003r; wymagane zakończenie: do 15.09.2003r.
Miejsce realizacji: dziedziniec południowy Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.14 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.14 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia:
 • w okresie od 1.07.2000 r. do 30.06.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) zamówienia na roboty ogólnobudowlane, o łącznej wartości co najmniej 2,0 mln zł, obejmujące wykonanie lub rozbiórkę elementów konstrukcji stalowych lub żelbetowych.,
 • osiągneęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 1.700,000zł., zysk netto w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
modernizację instalacji wentylacji i wykonania instalacji klimatyzacji w Audytorium nr 1 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Do Studzienki 14A.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji:planowane rozpoczęcie: 1.09.2003r; wymagane zakończenie: do 31.10.2003r.
Miejsce realizacji:Audytorium nr 1 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 50 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym Politechniki Gdańskiej pok. nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Tomasz Landsberg- branża budowlana, tel.: 058 347-21-61; Roman Lewańczyk- branża elektryczna, tel.: 058 347-11-77; Elżbieta Kostarz- branża sanitarna, tel.: 058 347-20-99 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.19 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdanskiej pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.19 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają nastepujące warunki:
 • w okresie od 1.06.1998 r. do 31.05.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) co najmniej:a) 3 zamówienia na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w obiektach użyteczności publicznej, obsługującej pomieszczenia o kubaturze min. 2.000 m3, w tym co najmniej jedno w latach 2002-2003; b) 3 zamówienia na wykonanie węzła cieplnego o mocy min. 150 kW, w tym co najmniej jedno w latach 2002-2003,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 1.500.000zł.
Wadium:5.000 zł.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-83.
ogłasza
przetarg dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
remont laboratoriów biotechnologicznych (PKWiU: 45.26.6).

e-mail.: bieniek@pg.gda.pl
Termin realizacji: do 31.12.2003r.
Miejsce realizacji: budynek Chemii B Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Chemii B Politechniki Gdańskiej pok. nr 315, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-15-83.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83 - sprawy proceduralne w godz. 12:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.18 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Chemii B pok. nr 315, Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.18 o godz. 14:00.
Budynek Chemii B, pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia:
Kryterium oceny oferty:40% - cena, 20% - harmonogram robót, 40% - aranżacja wnętrz.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Wł. Strzecha 18A.

Termin realizacji (pożądany): 29.07.2003r., zakończenie 29.08.2003r.
Miejsce realizacji: budynku Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Własna Strzecha 18a, pok. nr 102, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-24-16.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. Józef Seeger, tel.: 058 347-11-87; 347-24-16 sprawy techniczne; Małgorzata Stocka - Rabczuk, tel.: 058 347-17-75 sprawy proceduralne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.22 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ul. Własna Strzecha 18a, pok. nr 102.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.22 o godz. 13:00.
budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ul. Soboeskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 600 000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości 300 000 zł,
 • zysk netto za 2002r. w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:1.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie pokrycia dachu budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): rozpoczęcie - 04.08.2003r., zakończenie - 04-09-2003r.
Miejsce realizacji: budynek Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.28 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103, bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.28 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty dekarskie,
 • w okresie od 01.07.2000r. do 30.06.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej o łącznej wartości co najmniej 100.000 zł,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 800.000 zł.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-83.
ogłasza
przetarg dwustopniowy poniżej 30 000 EURO na:
remont laboratoriów biotechnologicznych (PKWiU: 45.26.6).

e-mail.: bieniek@pg.gda.pl
Termin realizacji: do 31.12.2003r.
Miejsce realizacji: budynek Chemii B Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Chemii B Politechniki Gdańskiej pok. nr 315, ul. G. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-15-83.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83 - sprawy proceduralne w godz. 12:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.18 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Chemii B pok. nr 315, Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.18 o godz. 14:00.
Budynek Chemii B, pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia:
Kryterium oceny oferty:40% - cena, 20% - harmonogram robót, 40% - aranżacja wnętrz.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
remont ciągów komunikacyjnych w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji planowane rozpoczęcie: 20.08.2003r., wymagane zakończenie 20.10.2003r.
Miejsce realizacji: budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Działu Remontowo - Budowlanego PG, pok. nr 2, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44 sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 sprawy proceduralne w godz. 9.00 - 15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.12 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 103.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.12 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo - Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.07.1998r. do 30.06.2003r. remontowe roboty budowlano - wykończeniowe o łącznej wartości co najmniej 6.000.000 zł,
 • osiągneli w 2002r.: przychody ze sprzedaży w 2002 w wysokości co najmniej 3.000.000 zł,
 • dodatni zysk netto za 2002r.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:4.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
rozbiórkę zabudowy dziedzińca południowego Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji planowane rozpoczęcie: - 18.08.2003r., wymagane zakończenie - 17-10-2003r.
Miejsce realizacji: dziedziniec południowy Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.11 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103, bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.11 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót ogólnobudowlanych,
 • w okresie od 01.07.2000r. do 30.06.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) zamówienia na roboty ogólnobudowlane, o łącznej wartości co najmniej 1,5 mln zł obejmujące wykonanie lub rozbiórkę elementów konstrukcji stalowych lub żelbetowych,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 1.700.000 zł.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu dachu nad Audytorium Maximum i łącznikiem do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji planowane rozpoczęcie: 20.08.2003r., wymagane zakończenie 30.09.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, dach nad Audytorium Maximum i łącznikiem do Gmachu Głównego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Działu Remontowo - Budowlanego PG, pok. nr 2, w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub pocztą po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44, 347-28-77 w godz. 9.00 - 15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.07 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 103.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.07 o godz. 13:00.
budynek Działu Remontowo - Budowlanego Politechniki Gdańskiej, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowane przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 31.05.2000r. do 31.05.2003 roku robót remontowych dekarskich o łącznej wartości co najmniej 450.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 300.000 zł,
 • dodatni zysk netto za 2002r.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:1.400 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Wł. Strzecha 18A.

Termin realizacji (pożądany): 10.08.2003r., zakończenie 15.09.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, budynek WEiA ul. Wł. Strzecha 18a.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Wł. Strzecha 18a, pok. 102 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-24-16.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. Józef Seeger, tel.: 058 347-11-87 lub 058 347-24-16, Małgorzata Stocka-Rabczuk- sprawy proceduralne, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.30 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WEiA przy ul. Własna strzecha 18a, pok. nr 102.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.30 o godz. 13:00.
budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowane przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002 wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 600.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 300.000 zł,
 • dodatni zysk netto za 2002r.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:1.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
budowę linii kablowej SN, łączącej stacje w Gmachu Głównym i budynku Chemii B Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (pożądany): rozpoczęcie 18.08.2003r., zakończenie 05.09.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 08:00 - 15:00; tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77 sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 sprawy proceduralne, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.11 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103 bud. Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.11 o godz. 14:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty roboty elektryczne,
 • w okresie od 01.07.2000r. do 30.06.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) linie kablowe NNi SN o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł.,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 350 000 zł., zysk netto w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w części budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku przy ul.Narutowicza 11/12.

Termin realizacji (pożądany): 13.08.2003r., zakończenie 15.09.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, budynek WEiA ul. Narutowicza 11/12.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, pok. 30 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. Witold Związek, tel.: 058 347-14-02 lub 058 347-29-34, Małgorzata Stocka-Rabczuk- sprawy proceduralne, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.06 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WEiA przy ul.Sobieskiego 7 , pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.06 o godz. 13:00.
budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002 wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 600.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 300.000 zł,
 • dodatni zysk netto za 2002r.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:1.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wymianę okien (o łącznej powierzchni 40,7 m2) w hallu budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): rozpoczęcie 02.09.2003r., zakończenie 08.10.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub pocztą po przesłaniu pisemnrgo zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76; sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.21 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, bud Działu Gospodarczego PG, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.21 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. robót budowlanych polegających na wymianie istniejących okien na okna PCV o łącznej wartości co najmniej 270.000 zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 900.000 zł.,
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-24-11; fax.: 058 347-10-06.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę urządzeń sieciowych oraz elementów sieciowych (PKWiU: 30.02.1).

e-mail: oficce@task.gda.pl
Miejsce realizacji: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
Termin realizacji (pożądany): 30 czerwca 2003 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny pok. nr 253.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krzysztof Niemczyk, tel.: 058 347-26-50, e-mail.: kan@task.gda.pl w godz. 08:00 - 15:30.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.05.14 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Gmach Główny pok. nr 253.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.05.14 godz. 13:30
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Gmach Główny pok. nr 252.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (4 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - warunki gwarancji.
Wadium: 7.500 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63, fax.: (058) 347-14-90
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów stacjonarnych i elementów komputerowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w III kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy proceduralne; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.24 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.24 godz. 12:00
Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 15.200 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-50.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę reflektometru do pomiaru charakterystyk światłowodów.

e-mail: oficce@task.gda.pl
Miejsce realizacji: CI TASK - Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (pożądany): 31.07.2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: CI TASK Politechnika Gdańska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, pok. nr 253 lub za zaliczeniem pocztowym. Istnieje możliwość otrzymania wzorów wszystkich formularzy ofertowych w postaci elektronicznej po odpłatnym pobraniu niniejszej Specyfikacji.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krzysztof Niemczyk, tel.: 058 347-26-50 w godz. 08:00 - 15:00 sprawy proceduralne; Sławomir Połomski, tel.: 058 347-18-52 w godz. 10:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.11 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT CI TASK, pok. nr 253.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.11 godz. 13:30
CI TASK, pok. nr 252.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 70% - cena, 20% - parametry techniczne, 10% - warunki udzielonej gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę pochłaniaczy do odkurzaczy wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na okres 12 miesięcy (PKWiU: 21.21.1).

e-mail: ostud@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (pożądany): od momentu podpisania umowy na okres 12 miesięcy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Osiedle Studenckie, Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.04 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień, budynek Działu Gospodarczego, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.04 godz. 11:00
Dom Studencki Nr 7 PG, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę pościeli, ręczników, koców, obrusów, poduszek i kołder dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2003r. (PKWiU: 17.40.1; 14.40.2).

e-mail: ostud@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): do 15.07.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Osiedle Studenckie, Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.24 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.24 godz. 11:00
Dom Studencki Nr 7 PG, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę płyt wiórowych, płyt pilśniowych i sklejki dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

e-mail: gospar@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31 marca 2004.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dzial Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 pok. nr 2.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Janusz Piwoński - sprawy proceduralne; tel.: 058 347-23-44, w godz. 10:00 - 14:00; Zbigniew Zglenicki - sprawy techniczne; tel.: 058 347-17-65, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.24 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy pok. nr 2, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.24 godz. 10:30
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego loco dla Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Termin realizacji (wymagany): 20.09.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 114 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.19 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 114.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.19 godz. 12:00
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pok. nr 116.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (liczba zadań: 2).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - czas gwarancji.
Wadium: 700 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę "Systemu do rozdziału elektroforetycznego białek techniką 2D".

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny.
Termin realizacji (wymagany): 25.07.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, Budynek Chemii "A", pok. nr 315.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-83 w godz. 10:00-15:00; prof. dr hab. Józef Kur - sprawy techniczne, tel.: 058 347-23-02 w godz. 10:00-14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.27 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Chemii "A", pok. nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.27 godz. 14:00
Budynek Chemii "A", pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-11-00.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę aparatów telefonicznych oraz telefaksów dla Politechniki Gdańskiej (Kategorie PKWiU: 32.20.2).

Miejsce realizacji: siedziba zamawiającego.
Termin realizacji pożadany: 14 dni od podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Dział Teletechniczny, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, bud. żelbetu, pok 20.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Eugeniusz Szymańczyk - sprawy proceduralne, Dział Zamówień Publicznych tel.: 058 347-24-00, fax.: 058 347-29-13; Bogdan Kallas - sprawy techniczne, Dział Teletechniczny PG tel.: 058 347-12-02, fax.: 058 347-41-26.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.06.30 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTSekretariat Dyrektora Administracyjnego PG - Gmach Główny , pok. 215.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.06.30 godz. 10:30
Sala Kolegialna Politechniki Gdańskiej.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-93, fax.: (058) 341-47-12.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej. e-mail: secoce@pg.gda.pl.

Miejsce realizacji: siedziba zamawiającego, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12.
Termin realizacji wymagany: 25.08.2003r..
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, pok 121, w godz. 8.00 - 15.00.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Ryszard Pyszko - sprawy proceduralne i techniczne, tel.: 058 347-15-78, fax.: 058 341-47-12.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.11 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTWydział oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.11 godz. 13:00
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul.Narutowicza 11/12, pok. nr 119.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcz się składania ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, Dyrektor Administracyjny ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63, fax.: (058) 347-14-90
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę urządzeń sieciowych, komputerów przenośnych i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w III kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni - część A, do 3 tygodni - część B i C od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy proceduralne; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.22 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.22 godz. 12:30
Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (liczba zadań:3).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: A - 10.000 zł, B - 4.300 zł, C - 1.300 zł.

Politechnika Gdańska, Dyrektor Administracyjny ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63, fax.: (058) 347-14-90
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów stacjonarnych i elementów komputerów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w III/2 kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.1).

e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy proceduralne; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 347-14-63 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.21 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.21 godz. 12:30
Ośrodek Informatyczny pok. nr 273 Gmach Główny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 i ust.7 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium:6.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu AGD, RTV i DYKTAFONÓW dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2003r. e-mail: ostud@pg.gda.pl.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji wymagany: w ciągu trzech tygodni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Osiedle Studeckie, Gdańsk ul. Wyspianskiego 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10.00 - 14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.07.25 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTDział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk (budynek Działu Gospodarczego).
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.25 godz. 11:00
Administracja Domu Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena oferty brutto.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-50.
ogłasza
przetarg dwustopniowy powyżej 30 000 EURO na:
dostawę systemu przechowywania i wymiany plików wraz z oprogramowaniem (PKWiU: 30.02.13). e-mail: office@task.gda.pl

Miejsce realizacji: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, ppok. nr 253.
Termin realizacji pożądany: 30.09.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, CI TASK Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 253 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krzysztof Niemczyk - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-26-50 w godz. 08:00 - 15:30; Rafał Tylman - sprawy techniczne, tel.: 058 347-26-50 w godz. 08:30 - 16:30.

TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH upływa 2003.07.30 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT CI TASK Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 253.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.07.30 godz. 12:30
CI TASK Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 252.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • posiadają autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedstawionego w ofercie sprzętu,
 • wykażą się posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium:15.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę pralnico-wirówek, automatów wrzutowych na żetony i żetonów dla Domu Studenckiego Nr 5 Politechniki Gdańskiej. e-mail: ostud@pg.gda.pl.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji wymagany: w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Osiedle Studeckie, Gdańsk ul. Wyspianskiego 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-25-47, w godz. 10.00 - 14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.12 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTDział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk (budynek Działu Gospodarczego) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.12 godz. 11:00
Administracja Domu Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena oferty brutto.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wymianę istniejących okien drewnianych jednoramowych szklonych pojedynczo i skrzynkowych na okna zespolone dwuszybowe oraz renowacja naświetli stalowych w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

Termin realizacji (wymagany): 31.10.2003rok.
Miejsce realizacji: budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 108 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-14-02.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. W. Związek, tel.: 058 347-14-02.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.21 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WEiA ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.21 o godz. 13:00.
budynek WEiA ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 1000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie prac remontowych ogolnobudowlanych w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin realizacji (wymagany): 26.09.2003rok.
Miejsce realizacji: budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 108 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-14-02.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. W. Związek, tel.: 058 347-14-02.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.19 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WEiA ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.19 o godz. 13:00.
budynek WEiA ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r do 31.12.2002r. wielobranżowych robót remontowych o złożonym charakterze (obejmujących różne rodzaje prac wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty instalacyjne) o łącznej wartości co najmniej 600.000 zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości 300.000 zł.,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 1000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie pokrycia dachu budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): rozpoczęcie 01.09.2003r. zakończenie 30.09.2003r.
Miejsce realizacji: Laboratorium Maszynowe.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy merytoryczne Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61; sprawy proceduralne Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.26 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG, pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego PG, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.26 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty dekarskie,
 • w okresie od 01.07.2000r. do 30.06.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej o łącznej wartości co najmniej 100.000 zł.,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości min. 800.000 zł.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie remontu dachu nad Audytorium Maximum i łącznikiem do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail.: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany): rozpoczęcie 17.09.2003r. zakończenie 23.10.2003r.
Miejsce realizacji: Adytorium Maximum, łącznik do Gmachu Głownego.
Warunki Zamówienia można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 08:00 - 15:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44; sprawy proceduralne, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.04 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG, pok. nr 104, budynek Działu Gospodarczego PG, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.04 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2000r. do 31.12.2002r. robót remontowych dekarskich o łącznej wartości co najmniej 450.000 zł.,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 rok w wysokości min. 300.000 zł.,
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-00.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie robót budowlano-montażowych (wejście awaryjno-technologiczne do maszynowni) PKWiU 45.42.1.


Termin realizacji : rozpoczęcie 15.09.2003r. zakończenie 30.10.2003r.
Miejsce realizacji: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Al. Zwycięstwa 12.
Warunki Zamówienia (cena 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego SWFiS PG, Gdańsk Al. Zwycięstwa 12 pok. 118 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż Mariola Bogdanowicz, tel.: 058 347-25-00; sprawy proceduralne i sprawy techniczne, w godz: 8.00-15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.08 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Al. Zwycięstwa 12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.08 o godz. 14:00.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PG ul. Zwycięstwa 12 pok. 118.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79, fax.: (058) 347-20-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
prenumeratę dla Politechniki Gdańskiej naukowych czasopism importowanych, wydawanych w 2004 roku (PKWiU: 22.13.1, PN:-92/N-01227). e-mail: library@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
Termin realizacji (wymagany): od 01 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr Olga Issajewicz, e-mail.: oissa@pg.gda.pl mgr Barbara Kaczor, e-mail.: bkaczor@pg.gda.pl tel.: 058 347-26-52, 058 347-14-54 lok. 15 budynek przy Al. Zwycięstwa 25 w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.05 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT siedziba zamawiajacego, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny pok. nr 2.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.05 godz. 12:15
siedziba zamawiającego Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 i ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • posiadanie pracowników z co najmniej trzyletnim stażem pracy przy realizacji dostaw,
 • dokonywanie odpraw celnych oraz rozłozenie płatności na raty,
 • zabowiązania oferenta nie mogą przekraczać należności,
 • realizacja co najmniej dwóch dostaw pow. 30.000 EURO, w latach 2000 - 2002,
 • ostateczny termin dostawy nie może przekroczyć 30 czerwca 2005 roku
Kryterium oceny oferty: 100% - cena (koszt).
Wadium:23.500 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-13-10; fax.: (058) 347-28-21.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG w 2003 roku. e-mail: gaja@mif.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Termin realizacji wymagany: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (cena: 20 zł) w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 131 Gmach Główny PG.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alicja Lubaszewska, tel.: 058 347-25-87.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.08 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTsekretariat Wydziału FTiMS, pok. nr 131, Gmach Główny.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.08 godz. 12:30
Gmach Główny PG, pok. nr 130.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 70% - cena, 20% - parametry techniczne i jakościowe oferowanych towarów, 10% - warunki udzielonej gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę loco Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki przełącznika i wkładek (PKWiU: 30.02.1). e-mail: b.kibort@eti.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Termin realizacji pożądany: 30 września 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. 114.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.21 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTWydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. 114.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.21 godz. 12:00
budynek Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. nr 116.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - czas gwarancji.
Wadium: 600 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-13-10; 347-25-87; fax.: 058 347-28-21.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG w 2003 roku. e-mail: gaja@mif.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Termin realizacji pożądany: cztery tygodnie od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 131.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alicja Lubaszewska, tel.: 058 347-25-87.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.01 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTsekretariat Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 131, Gmach Główny PG.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.01 godz. 12:30
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 130, Gmach Główny PG.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki udzielonej gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-13-10; 347-25-87; fax.: 058 347-28-21.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę mebli na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG w 2003 roku. e-mail: gaja@mif.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Termin realizacji pożądany: cztery tygodnie od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 131.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alicja Lubaszewska, tel.: 058 347-25-87.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.02 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTsekretariat Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 131, Gmach Główny PG.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.02 godz. 12:30
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pok. nr 130, Gmach Główny PG.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki udzielonej gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-83; fax.: 058 347-26-94.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę czytnika mikropłytek do Spektrofluorymetru Perkinelmer LS-55 (PKWiU: 33.20.5). e-mail: bieniek@chem.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny.
Termin realizacji pożądany: 15.10.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 pok. nr 315, budynek Chemii "A".
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek; sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-83 w godz. 8.00-14.00, dr inż. Maria Bontemps-Gracz; sprawy techniczne, tel.: 058 347-18-93, 058 347-23-93 w godz 8.00-15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.08 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTWydział Chemiczny, budynek Chemii "A", pok. nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.08 godz. 14:00
Wydział Chemiczny budynek Chemii "A", pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie zabudowy pokoju lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

e-mail: gospar@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: sala 307 skrzydło B Gmachu Głównego.
Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 30 września 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Gospodarczy, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Janusz Piwoński, tel.: 058 347-23-44 w godz. 10:00 - 14:00 sprawy proceduralne; Teresa Ossowska, Helena Filipkowska, tel.: 058 347-18-96; 058 347-10-42 w godz. 10:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.08.25 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy adres j.w.

OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.08.25 o godz. 10.30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie: Modernizacji sieci komputerowej w budynkach Głównym i WN Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.

Miejsce realizacji: Budynek Główny i WN Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG .
Termin realizacji : 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 9.00 - 14.00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Krzysztof Snopek, tel.: 058 347-23-39; sprawy proceduralne Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.01 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki adres j.w.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.01 o godz. 11.30.
Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7, pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - gwarancja i szybkość skutecznej reakcji na awarię.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-17-93.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
rozbudowę i modernizację sieci komputerowej w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Miejsce realizacji: Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Termin realizacji: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, Gdańska ul. Do Studzienki 16A, pok. 121, tel.: 058 347-17-93, w godz. 09:00 - 14:00.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Hanna Czerniak, tel.: 058 347-11-37, w godz. 11:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.06 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Oceanotechniki i Okrętownictwa adres j.w.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.06 o godz. 12.30.
Budynek Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Do Studzienki 16A, pok. nr 119.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - gwarancja i szybkość skutecznej reakcji na awarię.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79, fax.: 058 347-20-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wynajem samochodów marki Tatra S-815 do badań podczas próbnego obciążenia obiektów mostowych obwodnicy miasta Wolin w ciągu drogi krajowej nr 3.

e-mail: wioletta@pg.gda.pl
Miejsce realizacji: obiekty mostowe w ciągu obwodnicy miasta Wolin w ciągu drogi krajowej nr 3.
Termin realizacji : 13-18.10.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pokój nr 05"A" lub faksem 058 347-20-44 oraz e-mailem wioletta@pg.gda.pl.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wioletta Bławat, tel.: 058 347-29-79, fax.: 058 347-20-44 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy proceduralne; mgr inż Maciej Malinowski, tel.: 058 347-16-13; 0601 615 219 w godz. 09:00 - 14:00 sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.06 o godz. 14:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło B pokój nr 05"A"
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.06 o godz. 14.40.
Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło B pokój 011.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40.
ogłasza
przetarg dwustopniowy powyżej 30 000 EURO na:
usługi sanitarno porządkowe w Wydziale Chemicznym i jego otoczeniu w latach 2004 - 2005 (PKWiU: 74.70.1).

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny i jego otoczenie.
Termin realizacji: 01.01.2004 - 31.12.2005r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (cena: 20 zł) w siedzibie Zamawiającego Wydział Chemiczny, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, pok. 315 budynek Chemii A, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. Krzyszrof Sobczyński, tel.: 058 347-27-40 w godz. 10:00 - 14:00; Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.18 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Chemiczny, budynek Chemii A, pok. nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.18 o godz. 14:00.
Wydział Chemiczny, budynek Chemii A, pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza sie składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • posiadający dokument potwierdzający działalność gospodarczą.
Kryterium oceny oferty: 40% - cena jako suma stawek za poszczególne usługi wg. grup, 20% - cena jako suma stawek za poszczególne usługi wg. grup wykonane na zlecenie interwencyjne, 20% - suma czasu wg. harmonogramu za jednostki czynności, 20% - czas reakcji na wezwanie wykonania zleceń interwencyjnych.
Wadium:zostanie określone w warunkach zamówienia ofert ostatecznych.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40.
ogłasza
przetarg dwustopniowy powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywne wykonanie usług handlu komputerami i sprzętem komputerowym objętych kategorią PKWiU: 52.48.1 w latach 2004-2005 wraz z serwisem.

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny.
Termin realizacji: 01.01.2004 - 31.12.2005r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (cena: 20 zł) w siedzibie Zamawiającego Wydział Chemiczny, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, pok. 315 budynek Chemii A, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. Krzyszrof Sobczyński, tel.: 058 347-27-40 w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.19 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Chemiczny, budynek Chemii A, pok. nr 315.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.19 o godz. 14:00.
Wydział Chemiczny, budynek Chemii A, pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza sie składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • posiadający dokument potwierdzający działalność gospodarczą.
Kryterium oceny oferty: 50% - cena zastąpiona marżą, 40% - cena usług serwisu, 10% - okres gwarancji.
Wadium:zostanie określone w warunkach zamówienia ofert ostatecznych.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44; fax.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 36.12.1). e-mail: gospar@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 30 października 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Ryszard Majrowski, tel.: 058 347-23-44 sprawy proceduralne; Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65 sprawy techniczne, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.22 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. nr 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.22 godz. 10:30
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 1.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę oscyloskopów i mierników.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji : 31 października 2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 9.00-14.00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż A. Kuczyński, tel.: 058 347-12-42.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.08 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.08 godz. 12:30
Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Dopuszcza się składanie ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63; fax. 058 347-14-90
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w IV kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.12-03-90). e-mail: trad@pg.gda.pl, herb@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk,ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273 Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63 sprawy proceduralne; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 348-14-63 sprawy techniczne, w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.24 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny, Gmach Główny, pok. nr 273
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.24 godz. 12:30
Ośrodek Informatyczny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 4.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę 2 sztuk silników synchronicznych AC z magnesami trwałymi.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji : 01.12.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 9.00-14.00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: prof. Krzysztof Karwowski, tel.: 058 347-11-58, sprawy techniczne; Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75- sprawy proceduralne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.15 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.15 godz. 12:30
Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 80% - cena, 20% - parametry techniczne.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-19-99.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu fotograficznego i multimedialnego, takiego jak: aparaty cyfrowe, wideoprojektory, rzutniki pisma, ekrany projekcyjne objęte kategorią (PKWiU: 33.40.3). e-mail: dzp@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Zespół Technik Multimedialnych.
Termin realizacji (wymagany): 14 dni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych PG budynek Działu Gospodarczego, 80-952 Gdańsk,ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 104 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Magdalena Główka, tel.: 058 347-15-38, madziag@pg.gda.pl - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Bogusław Maśnicki, tel.: 058 347-19-99, multimed@pg.gda.pl - sprawy techniczne w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.26 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 104
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.26 godz. 12:30
Zespół Technik Multimedialnych PG, Gmach Główny, pok. nr 403.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert cześciowych (2 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 2.500 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę 1 sztuki zestawu multimedialnego składającego się z projektora multimedialnego i notebook`a.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji : 31.10.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 9.00-14.00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: prof. Krzysztof Karwowski, tel.: 058 347-11-58, sprawy techniczne; Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75- sprawy proceduralne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.15 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.15 godz. 11:30
Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-83.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę wirówek stołowych z chłodzeniem.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji : 20.10.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Budynek Wydziału Chemicznego przy ul. narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. nr 315, budynek Chemii A, w godz. 9.00-14.00.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83, sprawy proceduralne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.19 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Wydziału Chemicznego ul. Narutowicza 11/12 pok. nr 315, budynek Chemii A.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.19 godz. 14:00
Budynek Chemii A pok. nr 315.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cześciowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-26-07, fax.: (058) 347-24-13.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę serwera dla Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (PKWiU: 30.02.17-00.60).

Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 15 zł.) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 5 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alina Kryczałło, tel.: 058 347-24-19 w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.25 o godz. 09:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Biuro Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, pok. nr 5.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.25 godz. 09:30
sala P1 Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska..

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cześciowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-47, fax.: (058) 341-44-14.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę pralnico-wirówek, automatów wrzutowych na żetony i żetonów dla Domu Studenckiego Nr 5 Politechniki Gdańskiej. e-mail: ostud@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: do 21.11.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Osiedle Studenckie, Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7, lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik, tel.: 058 347-25-47 w godz. 10:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.30 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, budynek Działu Gospodarczego pok. nr 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.30 godz. 11:00
Administracja Domu Studenckiego Nr 7 Politechniki Gdańskiej, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cześciowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena oferty brutto.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na wymianę istniejącego pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną oraz naprawę i konserwację instalacji odgromowej dachu o powierzchni 758,6 m2 budynku Skrzydła "B" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji : rozpoczęcie 15.09.2003r. zakończenie (wymagane) 17.11.2003r.
Miejsce realizacji: Skrzydło "B"Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub pocztą po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wilhelm Gajdiss, tel.: 058 347-25-76, 058 347-28-77; sprawy proceduralne, w godz: 8.00-15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.03 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.03 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998r. do 31.12.2002r. robót remontowych dekarskich dotyczących pokryć z papy termozgrzewalnej o łącznej wartości co najmniej 1.200.000 zł.
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 760.000 zł.
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na remont sali 415 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji : planowane rozpoczęcie 22.09.2003r. zakończenie (wymagane) 27.10.2003r.
Miejsce realizacji: sala 415 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub pocztą po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: branża budowlana - Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44, branża elektryczna - Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77 ; sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77; sprawy proceduralne w godz: 8.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.09 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.09 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane,
 • w okresie od 01.08.2000r. do 31.07.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) remontowe roboty budowlane, obejmujące roboty wykończeniowe z wykonaniem instalacji sanitarnych lub elektrycznych, o łącznej wartości co najmniej 960.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 1.600.000 zł.
 • zysk netto w 2002r. wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na wymianę wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (wymagany) 22 - 30.09.2003r.
Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 2 Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77 ; sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77; sprawy proceduralne w godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.15 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.15 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty elektryczne,
 • w okresie od 01.09.2000r. do 31.08.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) remontowe roboty instalacji elektrycznych o łącznej wartości co najmniej 750.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży za rok 2002 w wysokości co najmniej 600.000 zł.
 • zysk netto w 2002r. wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79; fax.: (058) 347-20-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej w 2003 roku.

Termin realizacji (wymagany): do 15 października 2003 roku.
Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Lądowej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Inżynierii Lądowej, 80-952 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 05"A" lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wioleta Bławat, tel.: 058 347-28-79 sprawy proceduralne i techniczne, w godz. 08:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.18 o godz. 13:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło "B", 80-952 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 05"A".
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.18 o godz. 13:15.
Wydział Inżynierii Lądowej skrzydło "B", pok. nr 011.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 70% - cena, 30% - termin realizacji.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na roboty remontowe branży sanitarnej wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej w trybie interwencyjnym w okresie od 06.10.2003 roku do 31.12.2004r.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 06.10.2003r. zakończenie (wymagane) do 31.12.2004r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Elżbieta Kostarz, tel.: 058 347-20-99, 058 347-28-77 ; sprawy proceduralne w godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.24 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.24 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998r. do 31.12.2002r. robót remontowych branży sanitarnej w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 1.500.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości co najmniej 960.000 zł.
 • zysk netto w 2002r. wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na wykonanie węzła cieplnego c.o. i c.u.w. o mocy 50 kW, wymianę instalacji c.o oraz remont pomieszczenia węzła cieplnego w budynku Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 01.10.2003r. zakończenie (wymagane) do 14.11.2003r.
Miejsce realizacji: budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Elżbieta Kostarz, tel.: 058 347-20-99 - branża sanitarna, Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77 - branża elektryczna; sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.23 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.23 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym instalacje grzewcze,
 • w okresie od 1.09.2001r. do 31.08.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) co najmniej 3 węzły cieplne o mocy każdego min. 100 kW,
 • przychody ze sprzedaży za rok 2002 w wysokości co najmniej 1.200.000 zł.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego, z częścią kosztorysową, remontu kapitalnego i modernizacji Domu Studenckiego nr 8 Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji: (planowane rozpoczęcie) 12.11.2003r., zakończenie (wymagane) do 01.07.2004r.
Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 8.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 40 zł.) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2; tel.: 058 347-28-77, w godz. 09:00 - 13:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Ewa Falkowska, tel.: 058 347-27-38 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne, w godz: 9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.28 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.28 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym projektowanie architektoniczne,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 01.10.2000r. do 30.09.2003r. co najmniej jeden projekt budowlany - wykonawczy obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o kubaturze co najmniej 10.000m3,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 180.000 zł.
Kryterium oceny oferty:96% - cena, 4% - cena jednego pobytu na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
Wadium: 1.500 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na rozbiórkę parterowego budynku garażowego o kubaturze 1.650m3 zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 08.10.2003r. zakończenie (wymagane) do 07.11.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Tomasz Landsberg, tel.: 058 347-21-61 ; sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.09.30 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.09.30 o godz. 13:00.
Dział remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 1.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
na roboty remontowe branży sanitarnej wykonywane w obiektach Politechniki Gdańskiej w trybie interwencyjnym w okresie od 20.10.2003r. do 31.12.2004 roku.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 20.10.2003r. zakończenie wymagane do 31.12.2004r lub do wyczerpania kwoty.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Elżbieta Kostarz, tel.: 058 347-20-99 - tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.14 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.14 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998r. do 31.12.2002 roku robót remontowych branży sanitarnej w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 1.500.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty)za rok 2002 w wysokości min. 960.000 zł,
 • zysk netto za rok 2002 w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-20-66.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pracowników Politechniki Gdańskiej w okresie ferii zimowych w 2004 roku (PKWiU: 55.23.1).

Miejsce realizacji: Murzasichle lub Poronin.
Termin realizacji : od 16.02.2004 do 28.02.2004 roku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pokój nr 106, skrzydło B w Gmachu Głównym lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krystyna Białobrzeska, tel.: 058 347-20-66, w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.18 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny PG, skrzydło B pokój nr 106
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.18 o godz. 11.30.
Dział Socjalny skrzydło B pokój 107.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 60% - cena, 20% - gry, sprzęt RTV, 20% - wyciąg narciarski.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
ubezpieczenie majątku, pojazdów, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej oraz kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz studentów na lata 2004-2005 (PKWiU: 66.03.1).

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: od dnia 01.01.2004r. do 31.12.2005r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Ochrony Mienia, ul. Narutowicza 11/12 (budynek przy bramie głównej), lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Jerzy Kurowski, e-mail.: cerber@pg.gda.pl; tel.: 058 347-23-38, w godz. 10:00 - 14:00, budynek przy bramie głównej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.15 o godz. 09:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych PG (budynek Działu Gospodarczego), pok. nr 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.15 o godz. 10:00.
Gmach Główny PG, pok. nr 272.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (4 części).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 10.120 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
systematyczny wywóz odpadów komunalnych z terenów Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej w 2004 roku (PKWiU: 90.00.2)

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska i Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji: od dnia 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 2, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Janusz Piwoński, e-mail.: gospar@pg.gda.pl; tel.: 058 347-23-44, budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 2, w godz. 09:00 - 13:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.15 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTbudynek Działu Gospodarczego, pok. nr 2.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.15 o godz. 10:30.
budynek Działu Gospodarczego, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (2 części).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • posiadający decyzję Urzędu Miejskiego zezwalającą na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Gdańsk,
 • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 5.436 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-20-66.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Politechniki Gdańskiej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej od 02.01.2004r. do 31.12.2004r.

Miejsce realizacji: u oferenta.
Termin realizacji: od dnia 02.01.2004r. do 31.12.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Socjalny Politechniki Gdańskiej Gmach "B", pok. nr 106 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Lucyna Niedźwiecka, tel.: 058 347-20-66 w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.16 o godz. 09:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny PG, Gmach "B", pok. nr 106.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.16 o godz. 10:00.
Gmach Główny PG, pok. nr 272.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 40% - cena badania, 40% - warunki dostępności i obsługi, 20% - kwalifikacje personelu.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-56.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
usługi poligraficzne realizowane sukcesywnie według potrzeby zamawiającego od daty zawarcia umowy do 31.12.2004r.(PKWiU: 22.22.3)

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: realizacja zamówień cząstkowych do 10 dni - do 31.12.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Zakładu Poligrafii (budynek przy bramie głównej), ul. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Witold Olszewski, tel.: 058 347-23-56 w godz. 08:00 - 12:00 sprawy proceduralne i techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.01.08 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Zakład Poligrafii (budynek przy bramie głównej).
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.01.08 o godz. 10:30.
Gmach Główny, Sala Kolegialna.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • obrót roczny w roku 2002 nie mniejszy niż 500.000 zł,
 • prowadzenie działalności gospodarczej od conajmniej trzech lat oraz zrealizowanie w latach 2001 - 2003 z należytą starannością do 10 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia i łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000 zł.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 10.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-13-10.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG w 2003 roku. e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział FTiMS Gmach główny PG, pok. nr 131.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Alicja Lubaszewska, tel.: 058 347-13-10, e-mail sekretariat@mif.pg.gda.pl.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.06 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT sekretariat Wydziału FTiMS, Gmach Główny PG, pok. nr 131.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.06 godz. 12:30
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 130.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki udzielonej gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63, fax.: (058) 347-14-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę komputerów stacjonarnych i elementów komputerów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w IV kwartale 2003 roku (PKWiU: 30.02.12). e-mail: trad@pg.gda.pl, herb@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, 80-952 Gdańsk,ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273, Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63, - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 347-14-63 - sprawy techniczne w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.29 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT IOśrodek Informatyczny, Gmach Główny, pok. nr 273
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.29 godz. 12:30
Ośrodek Informatyczny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych .


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: 6.400 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, 347-24-63, fax.: (058) 347-14-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę na potrzeby Politechniki Gdańskiej w IV kwartale 2003 roku: A - urządzeń sieciowych (PKWiU: 30.02.17), B - komputerów przenośnych (PKWiU: 30.02.12), C - urządzeń peryferyjnych (PKWiU: 30.02.14 i 30.02.17). e-mail: trad@pg.gda.pl, herb@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: wyznaczone miejsce na terenie Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni - część A, do 3 tygodni - część B i C, od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Informatyczny, 80-952 Gdańsk,ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 273, Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż Tadeusz Radomski, tel.: 058 347-14-63, - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 14:00; mgr inż. Wojciech Ziółkowski, tel.: 058 347-14-63 - sprawy techniczne w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.10.30 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT IOśrodek Informatyczny, Gmach Główny, pok. nr 273
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.10.30 godz. 12:30
Ośrodek Informatyczny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert cześciowych .


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki gwarancji.
Wadium: A - 1.300 zł, B - 4.300 zł, C - 1.700 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego loco WETI (PKWiU: 30.02.1). e-mail: B.KIBORT@ETI.PG.GDA.PL

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): 20.12.2003r..
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk,ul.Narutowicza 11/12 , pok. nr 114, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54, - sprawy proceduralne w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.19 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT WETI, pok. nr 114
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.19 godz. 12:00
WETI, pok. nr 116.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert cześciowych (liczba zadań: 3).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena (koszt), 10% - czas gwarancji.
Wadium: A - 1.500 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 30.01.2).
e-mail.: dzp@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: jednodtki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych (budynek Działu Gospodarczego) Politechniki Gdańskiej, pok. nr 104 lub za zaliczeniem pocztowym Gdańsk,ul.Narutowicza 11/12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Magdalena Główka, tel.: 058 347-15-38 w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.17 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych (budynek Działu Gospodarczego), pok. nr 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.17 godz. 12:00
Gmach Główny PG, sala 300.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert cześciowych (liczba zadań: 3).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowe warunki:
 • obrót roczny za rok 2002 nie mniejszy niż 1 mln zł.,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - czas gdostawy.
Wadium: 12.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę sprzętu komputerowego loco WETI (PKWiU: 30.02.1)

Miejsce realizacji: WETI PG.
Termin realizacji (wymagany): 20.12.2003r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, WETI lok. nr 114, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej lilla, tel.: 058 347-10-54, w godz. 09:00 - 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.02 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, lok. nr 114
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.02 godz. 12:00
WETI, lok. nr 116.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert cześciowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowe warunki:
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - czas gwarancji.
Wadium: 700 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-75; fax.: (058) 347-27-58
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę i instalację regałów przesuwanych do Archiwum Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 36.14.11-00.60).
e-mail.: library@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Archiwum Politechniki Gdańskiej.
Termin realizacji (wymagany): cztery tygodnie od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Biblioteki Głównej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. nr 1 lub e-mail.: zieborak@pg.gda.pl.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr Lech Zięborak - sprawy proceduralne i techniczne, tel.: 058 347-12-99, e-mail.: zieborak@pg.gda.pl, w godz. 08:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.24 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Sekretariacie Biblioteki Głównej, pok. nr 1 Gmach Główny.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.24 godz. 12:15
Sekretariacie Biblioteki Głównej, pok. nr 1 Gmach Główny.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert cześciowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowe warunki:
 • dysponują własnym punktem serwisowym na terenie Trójmiasta, a w przypadku jego braku przedłożą umowę o współpracy z innym serwisem zawartą na czas nie krótszy niż okres gwarancji,
 • udzielą, co najmniej pięcioletniej gwarancji na oferowane regały, z czasem usuwania awarii nie dłuższym niż 24 godz. od momentu zgłoszenia (w dni robocze).
Kryterium oceny oferty: 95% - cena, 5% - warunki gwarancji.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-25-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej i papierów do użytku domowego wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na rok 2004.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): od dnia podpisania umowy do 31.12.2004 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Osiedlu Studenckim PG, Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7A - sekretariat, tel.: 347-25-47, w godz. 9:00 - 13:00, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Balik, tel.: 058 347-25-47, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.01.05 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, lok. nr 104, budynek Działu Gospodarczego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.01.05 godz. 12:00
Administracja Domu Studenckiego nr 7 PG w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Leczkowa 18.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowe warunki:
 • zrealizowali w latach 2001-2003 co najmniej jedno zamówienie odpowiadające charakterowi złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu,
 • osiągnęli w 2002 roku przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.000.000 zł.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 6.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę stanowisk laboratoryjnych do badania: 1. Systemów sterowania z jednostkami programowalnymi PLC; 2. Sieci sterowników programowalnych.

Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Termin realizacji : 15.12.2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w budunku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 09:00 - 14:00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: stanowisko nr 1 - inż. M. Kozyra, tel.: 058 347-25-85; stanowisko nr 2 - mgr inż. A. Dobrzański, tel.: 058 347-23-57; sprawy proceduralne Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.25 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.25 o godz. 12:00.
budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę przyrządów pomiarowych: Miernik parametrów sieci z interfejsem f-my LUMEL N13 - 1szt., Przetwornik mocy czynnej f-my LUMEL P11P - 3szt., Miernik f-my LUMEL N11P - 3szt., Miernik f- my LUMEL N11S - 3szt., Konwerter f-my LUMEL PD5 (RS485/RS232) - 2szt., Programator f-my LUMEL PD11 - 1szt., Programowalny miernik sieci 1-faz. f-my LUMEL N12P - 2szt., Programowalny miernik sieci 3-faz. f-my LUMEL N10 - 1szt., Przetwornik programowalny f-my LUMEL P12U - 3szt., Przetwornik prądu stałego f-my LUMEL P180 - 1szt., Miernik programowalny f-my LUMEL N12T - 1szt., Miernik programowalny f-my LUMEL NT9 - 1szt., Czujnik temperatury (dług. 200mm, szer. 12mm) f-my LUMEL Pt100 - 1szt., Czujnik temperatury (dług. 200mm, szer. 12mm) f-my LUMEL Ni100 - 1szt., Czujnik temperatury (dług. 200mm, szer. 12mm) f-my LUMEL K - 1szt., Przekładniki prądowe Polcontact ELA1 30/5 - 4szt., Transformatory sieciowe 220/24 V moc 400 VA - 4szt. Poz. 1-16 lub równoważne (dołączyć kartę katalogową przyżądu równoważnego).

Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Termin realizacji (nieprzekraczalny): 15.12.2003 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w budunku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30 w godz. 09:00 - 14:00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy techniczne: Dr inż. R. Wepa tel.: 058 347-29-45; sprawy proceduralne Małgorzata Stocka-Rabczuk, tel.: 058 347-17-75.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.27 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.27 o godz. 12:00.
budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
dostawę kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (PKWiU: 30.01.2) e-mail.: gospar@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): do 23.01.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Gospodarczym PG, ul. Narutowicza 11/12, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Marcin Kasperowicz tel.: 058 348-60-54 w godz. 08:00 - 15:00 - sprawy proceduralne; Zbigniew Olejniczak tel.: 058 347-16-55 w godz. 08:00 - 15:00 - sprawy techniczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.29 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy PG, pok. nr 2.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.12.29 godz. 10:30
Dział Gospodarczy PG, pok. nr 2.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert cześciowych (5 części).
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i dodatkowe warunki:
 • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia.
Kryterium oceny oferty: 95% - cena, 5% - warunki gwarancji.
Wadium: 2.700 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-83.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę odczynników chemicznych PKWiU: 24.14.6; 24.13.2. e-mail.: kasta@chem.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny.
Termin realizacji : 31.12.2004 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Narutowicza 11/12, pok. 317.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Stanisław Kaczmarski tel.: 058 347-14-83.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.30 o godz. 14:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek A Wydziału Chemicznego, pok. nr 317
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.30 o godz. 14:15.
budynek A Wydziału Chemicznego, pok. nr 317.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
remont pomieszczeń nr 410, 411 i 412 w skrzydle B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 12.11.2003r. zakończenie wymagane do 09.12.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: br. budowlana- Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44, br. elektryczna- Roman Lewańczyk tel.: 058 347-11-77 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna tel.: 058 347-28-22- sprawy proceduralne godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.04 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.04 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane,
 • w okresie od 1.10.2000r. do 30.09.2003r. zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) remontowe roboty budowlane - wykończeniowe w obiektach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, o łącznej wartości co najmniej 600.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży za rok 2002 w wysokości co najmniej 500.000 zł,
 • dodatni wynik finansowy netto.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
remont kapitalny wraz z modernizacją oraz wymianę pokrycia dachu budynku "Portierni" Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 03.12.2003r. zakończenie wymagane do 30.03.2004r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 200 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44, Roman Lewańczyk tel.: 058 347-11-77, Elzbieta Kostarz tel.: 058 347-20-99 - sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77 godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.14 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.14 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczecie i zakonczenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.01.1998r. do 31.12.2002r. robót remontowych w budynkach uzyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 4,0 mln zł, w tym w obiektach zabytkowych co najmniej 1,0 mln zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 3.000.000 zł,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 9.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie adaptacji sali 610 w Skrzydle "B" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) 18.11.2003r. zakończenie wymagane do 30.12.2003r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 8.00-15.00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Agnieszka Meller, tel.: 058 347-29-44, Roman Lewańczyk tel.: 058 347-11-77, Elzbieta Kostarz tel.: 058 347-20-99 - sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77 godz:9.00-15.00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.11.06 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.11.06 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczecie i zakonczenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 30.09.2000r. do 30.09.2003r. robót remontowych w budynkach uzyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 1.000.000 zł,
 • przychody ze sprzedaży (obroty) za rok 2002 w wysokości min. 800.000 zł,
 • zysk netto za 2002 rok w wysokości dodatniej.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 1.200 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
remont i modernizację Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji: (planowane rozpoczęcie) 05.01.2004r., (zakończenie wymagane) do 15.05.2004r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 400 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 9:00-13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Maciej Gatz, tel.: 058 347-29-44 - sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 9:00-15:00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.16 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.16 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane;
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 01.11.1998r., do 31.10.2003r., wielobranżowe roboty budowlane, tj. obejmujące łącznie roboty w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, o łącznej wartości co najmniej 20.000.000 zł;
 • roboty budowlane remontowe, w obiektach objętych ochroną konserwatorską, o łącznej wartości co najmniej 1.000.000 zł.;
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 17.000.000 zł., dodatni wynik finansowy.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium: 30.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztorysową remontu kapitalnego Domu Studenckiego nr 5a Politechniki Gdańskiej.

e-mail: remont@pg.gda.pl
Termin realizacji: (planowane rozpoczęcie) 12.12.2003r., (zakończenie wymagane) do 17.05.2004r.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Dział Remontowo - Budowlany PG pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 w godz. 9:00-13:00, tel.: 058 347-28-77 lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Ewa Falkowska, tel.: 058 347-27-38 - sprawy merytoryczne, tel.: 058 347-28-77 - sprawy proceduralne w godz. 9:00-15:00 w Dziale Remontowo-Budowalanym PG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.02 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.02 o godz. 13:00.
Dział Remontowo- Budowlany Politechniki Gdańskiej pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 30.09.2000r. do 30.09.2003r. projektów budowlanych wykonawczych dla kompleksowych remontów, rozbudów lub przebudów w obiektach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej kubaturze co najmniej 24.000m3.
Kryterium oceny oferty:96% - cena; 4% - cena jednego pobytu na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
Wadium: 1.500 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-02.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wymianę bram wjazdowych do laboratoriów w budynku WEiA przy ul. Własna Strzecha 18A.

Termin realizacji 16.02.2004 rok.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7,80-216 Gdańsk, pok. 30 w godz. 9.00-14.00, tel.: 058 347-17-75.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: inż. J. Seeger, tel.: 058 347-11-87, 347-24-16, Małgorzata Stocka-Rabczuk tel.: 058 347-17-75 - sprawy proceduralne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.08 o godz. 10:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. 30.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.08 o godz. 11:00.
budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7 pok. nr 30.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. e-mail.: remont@pg.gda.pl

Termin realizacji: planowane rozpoczęcie 05.01.2004r., wymagane zakończenie do 31.05.2004r.
Miejsce realizacji: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77 sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-22 sprawy proceduralne, w godz. 09:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.23 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.23 o godz. 13:00.
pok. nr 5 Działu Remontowo-Budowlanego.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty elektryczne i teletechniczne,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.12.1998r. do 30.11.2003r. instalacje sygnalizacji pożaru o łącznej wartości co najmniej 2.500.000 zł,
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.000.000 zł oraz dodatni wynik finansowy.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.
Wadium:5.000 zł.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
budowę linii kablowej NN zasilającej Dom Studencki nr 4 Politechniki Gdańskiej. e-mail.: remont@pg.gda.pl

Termin realizacji (planowane rozpoczęcie)-02.01.2004 rok, (wymagane zakończenie) - 31.03.2004 rok..
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 5 Działu Remontowo-Budowlanego, tel.: 058 347-28-22 w godz. 8.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Lewańczyk, tel.: 058 347-11-77,sprawy merytoryczne; Stanisław Hejna, tel.: 058 347-28-22, sprawy proceduralne w godz. 9.00-15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2003.12.18 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, budynek Działu Gospodarczego, pok. 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2003.12.18 o godz. 13:00.
Dział Remontowo Budowlany, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia.
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty elektryczne,
 • w okresie od 1.12.2000r. do 30.11.2003 roku zrealizowali (tzn rozpoczęli i zakończyli) linie kablowe NN i SN o łącznej wartości co najmniej 360.000 zł
 • osiągnęli w 2002r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 300.000 zł
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-29-56.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Politechniki Gdańskiej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej od 09.02.2004r, do 31.12.2004r. (PKWiU: 85.14.1)

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez oferenta.
Termin realizacji: od 09.02.2004r. do 31.12.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Socjalny PG, gmach "B", pok. nr 106 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Lucyna Niedźwiecka, Dział Socjalny PG, tel.: 058 347-29-56, w godz. od 08:00 do 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.02.02 o godz. 09:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny PG, gmach "B", pok. nr 106.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.02.02 o godz. 10:00.
Gmach Główny, pok. nr 272.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 40% - cena badania, 40% - warunki dostępności i obsługi, 20% - kwalifikacje personelu.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztorysową remontu dachu budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. e-mail.: remont@pg.gda.pl

Termin realizacji (planowane rozpoczęcie) - 29.01.2004 rok, (wymagane zakończenie) - I etap do 11.03.2004r. II etap do 13.05.2004r.
Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Warunki Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego, tel.: 058 347-28-22 w godz. 8.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Ewa Falkowska; tel.: 058 347-27-38; sprawy proceduralne tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.01.15 o godz. 12:00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, budynek Działu Gospodarczego, pok. 104.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.01.15 o godz. 13:00.
Dział Remontowo Budowlany, pok. nr 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi dodatkowe określone w Warunkach Zamówienia.
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie trzech lat tj. od 01.11.2000r. do 31.10.2003r. projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku, obejmującego dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Powierzchnia dachu co najmniej 1.000 m2.
 • przychody ze sprzedaży za rok 2002 w wysokości min. 60.000 zl.
Kryterium oceny oferty:100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-38.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztorysową remontu kapitalnego Domu Studenckiego nr 5a Politechniki Gdańskiej.
e-mail.: remont@pg.gda.pl

Termin realizacji: rozpoczęcie planowane 13.03.2004r. zakończenie planowane do 20.09.2004r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 2, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-77 lub pocztą, po przesłaniu pisemnego zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Ewa Falkowska, tel.: 058 347-27-38; sprawy proceduralne, tel.: 058 347-28-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.02 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104 (bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej), ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.02 o godz. 13:00.
Dział Remontowo-Budowlany PG, pok. nr 5

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 19 ust.1, art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • zrealizowanie przez oferenta (rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.01.2001r. do 31.12.2003r. projektów budowlanych-wykonawczych dla kompleksowych remontów, rozbudów lub przebudów w obiektach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej kubaturze co najmniej 24.000m3.
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - cena jednego pobytu na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
Wadium: 1.500 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-29-56.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
wykonanie usług kserograficznych, bindowania i towarzyszących na potrzeby WETI od 01.03.2004 do 28.02.2005. (PKWiU: 22.25.1 i 22.22.3)

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Termin realizacji: od 01.03.2004 r. do 28.02.2005 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska WETI, pok. nr 116 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: pani Dorota Sitarek, tel.: 058 347-22-77.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.02.25 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 116.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.02.25 o godz. 12:15.
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 114.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie są wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych
Kryterium oceny oferty: 70% - cena (koszt), 30% - czas wykonania usługi.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę papieru i kartonu do celów poligraficznych realizowanych sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2004r. (PKWiU: 21.12.5) e-mail.: polig@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Zakład Poligrafii.
Termin realizacji : dostawy jednostkowe do 24 godzin od złożenia zamówienia.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Witold Olszewski, tel.: 058 347-23-90, w godz. 08:00 do 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.02.02 o godz. 09:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT sekretariat Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.02.02 o godz. 10:00.
Sala Kolegialna Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-15-38
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywne dostarczanie wody średniozmineralizowanej w pojemnikach 19 litrowych wraz z dzierżawą dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej oraz Osiedla Studenckiego. (PKWiU: 15.98.1) e-mail.: dzp@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Zamowień Politechniki Gdańskiej, pok. nr 103, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk (budynek Działu Gospodarczego) lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Mariusz Zaborowski, tel.: 058 347-15-38, w godz. 09:00 do 14:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.01.21 o godz. 13:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104 budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.01.21 o godz. 13:30.
Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104 budynek Działu Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 19 ust.1, art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zamowienia od conajmniej 2 lat.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-90
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę papieru i kartonu do celów poligraficznych realizowanych sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2004r. (PKWiU: 21.12.5) e-mail.: polig@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Zakład Poligrafii.
Termin realizacji : dostawy jednostkowe do 24 godzin od złożenia zamówienia.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Witold Olszewski, tel.: 058 347-23-90, w godz. 08:00 do 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.02.19 o godz. 09:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT sekretariat Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.02.19 o godz. 10:00.
Sala Kolegialna Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają wymogi określone w Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-90
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę materiałów produkcyjnych dla Zakładu Poligrafii realizowaną sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2004 r.(PKWiU: 22.24.20.00.49; 24.66.48.30.00; 24.66.48.00.00; 24.30.24.50.22; 24.30.24.70.22) e-mail.: polig@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Gdańsk.
Termin realizacji wymagany: dostawy jednostkowe do trzech dni roboczych od złożenia zamówienia.
Warunki Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk a zamówić faksem lub e-mailem
Uprawniony do kontaktów z oferentami: mgr inż. Witold Olszewski, tel.: 058 347-23-90, w godz. 08:00 do 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.01 o godz. 09:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT sekretariat Zakładu Poligrafii, pawilon przy bramie głównej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.01 o godz. 09:30.
Sala Kolegialna nr 272 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: brak

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-90.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
dostawę środków chemii profesjonalnej w postaci koncentratów do mycia ręcznego i maszynowego wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej przez okres 12 miesięcy. (PKWiU: 24.51.2) e-mail: ostud@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji : przez okrez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Osiedla Studenckiego PG, ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Oferentami: Roman Balik, tel.: 058 347-25-47, w godz. 08:00 do 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.05 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT (za pokwitowaniem) dokumentacja: sekretariat Osiedla Studenckiego PG, ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk-Wrzeszcz. Próbki środków chemii profesjonalnej, które będą wykorzystane w ocenie oferty należy składać w: Politechnika Gdańska, Dom Studencki Nr 9, ul. Wyspiańskiego 5, 80-434 Gdańsk.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.05 o godz. 10:30.
Dom Studencki Nr 10 - Sala Klubowa, ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 52,5% - cena; 47,5% skuteczność.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347 16 95. e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę odzieży ochronnej i roboczej oraz indywidualnych środków ochrony wraz z transportem do PG

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji (wymagany): przez okrez 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Oferentami: Hanna Jendrzejewska, tel.: (058) 347 16 83, w godz. 09.00 do 15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.11 o godz. 10:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT (za pokwitowaniem) Sekretariat Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.11 o godz. 11:00.
Sekretariat Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 19 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Gdańskiej w 2004 roku. e-mail.: gospar@pg.gda.pl

Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Hanna Jendrzejewska - sprawy proceduralne i techniczne, tel.: 058 347-16-83, w godz. 08:00 - 10:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.16 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.16 o godz. 12:30.
Dział Gospodarczy, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 19 ust.1, art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
 • spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 7.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-90
ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 EURO na:
dostawę na dostawę sprzętu komputerowego loco WETI (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2) (PKWiU: 30.02.1) e-mail.: b.kibort@eti.pg.gda.pl

Miejsce realizacji: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Termin realizacji (wymagany): 30.04.2004.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: WETI PG ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 116 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Bogusław Kibort e-mail.: b.kibort@eti.pg.gda.pl, Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54, w godz..

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.30 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT w siedzibie Zamawiającego: WETI PG ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 116
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.30 o godz. 12:00.
w siedzibie Zamawiającego: WETI PG ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 114 .
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się skladanie ofert częściowych. Dopuszcza się skladanie ofert równoważnych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie są wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena (koszt), 10% - czas gwarancji
Wadium: 1500 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44. e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
dostawę samochodu osobowego.

Miejsce realizacji: Dział Gospodarczy.
Termin realizacji (wymagany): 30 maja 2004 rok.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w sekretariacie Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Janusz Piwonski, tel.: 058 347-23-44 w godz. 09:00 - 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.30 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Sekretariat Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.30 o godz. 10:30.
Sekretariat Działu Gospodarczego PG pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
Kryterium oceny oferty: 80% - cena, 12% - elementy zwiększające bezpieczeństwo, 8% - pomoc drogowa.

Politechnika Gdańska, Dział Socjalny ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-20-66.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
organizację kolonii letnich dla dzieci w okresie ferii letnich w 2004 r.

Miejsce realizacji: I-szy turnus - Poronin, II-gi turnus - Szklarska Poręba
Termin realizacji: I-szy turnus 26.06.2004 - 16.07.2004; II-gi turnus 25.07.2004 - 14.08.2004
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Socjalny, pok. nr 106 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami: pani Krystyna Białobrzeska, tel.: 058 347-20-66, w godz. 8.00-15.00

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.03.30 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny Politechniki Gdańskiej, gmach "B", pok. nr 106.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.03.30 o godz. 11:30.
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 107.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
Kryterium oceny oferty: 60% - cena (koszt), 20% - wyposażenie budynku, 20% - wyposażenie terenu.

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-28-79.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
usługi poligraficzne realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego od daty zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2005 r.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2005 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej PG, skrzydło "B", pok. nr 05 "A" od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami: pani Wioleta Bławat, tel.: 058 347-28-79, fax 347-20-44.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.05 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Inżynierii Lądowej PG, skrzydło "B", pok. nr 05 A.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.05 o godz. 10:10.
w Sali Rady Wydziału, skrzydło "B", pok. nr 12 (wejście przez Sekretariat, pok. nr 011).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Kryterium oceny oferty: 100% - cena
Zamawiający nie przewiduje składania wadium.

Politechnika Gdańska, Dział Socjalny ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-29-56
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
organizację żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym PG w Czarlinie

Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowy PG, Czarlina-Skoczkowo
Termin realizacji wymagany: 14 czerwca 2004 - 14 września 2004
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Socjalny PG, skrzydło "B", pok. nr 106 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami: pani Lucyna Niedźwiecka, tel.: 058 347-29-56, w godz. 9.00 - 14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.16 o godz. 10:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Socjalny PG, skrzydło "B", pok. 106
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.16 o godz. 11:00
w Gmachu Głównym PG, sala nr 272.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kryterium oceny oferty: 60% - cena, 40% - ocena jadłospisu
Wadium: 7000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
wymianę pokrycia dachu, docieplenie połaci oraz remont kondygnacji 5 i 6 bloków E, F i G Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji : 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (300 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 9.00-13.00, tel. (058) 3472877, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy merytoryczne - Agnieszka Meller, tel. (058) 3472944, sprawy proceduralne - Stanisław Hejna, tel. (058) 3472822, w godz. 09.00 do 15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.01 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, w godz. 8.00-15.00.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.01 o godz. 13:00.
w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 5, adres j.w.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie są wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • nie są wykluczeni na podstawie w art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają następujące warunki:
  prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.03.1999 r. do 29.02.2004 r. remonty kapitalne obejmujące również roboty dekarskie, w obiektach zabytkowych - o łącznej wartości co najmniej 5.000.000,-zł a także osiągneli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 12.500.000,-zł
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 40.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO na:
adaptację i przeszklenie dziedzińców Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji: rozpoczęcie planowane od 04.05.2004r, zakończenie wymagane do 15.09.2004r.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (400 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 9.00-13.00, tel. (058) 347-28-77, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy merytoryczne - Maciej Gatz, tel. (058) 347-25-76, sprawy proceduralne - tel. (058) 347-28-77, w godz. 09.00 do 15.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.14 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, w godz. 8.00-15.00.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.14 o godz. 13:00.
w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 5, adres j.w.
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • nie są wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • nie są wykluczeni na podstawie w art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych,
 • spełniają następujące warunki:
  zrealizowali (tzn. rozpoczęcie i zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat tj. od 01.04.1999r. do 31.03.2004r. zadania polegające na budowie stalowych konstrukcji o rozpiętościach nie mniejszych niż 15 m dla przykryć, sklepień lub dachów o powierzchni łącznej minimum 3.000 m2,
 • osiągnęli w 2003r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 26.000.000 zł.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 80.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
zaprasza
do składania ofert na wykonanie w 2004 roku robót dekarskich interwencyjnych w obiektach Politechniki Gdańskiej o wartości poniżej 6.000 EURO.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Materiały dla wykonawców zawierające regulamin wyboru oferty, opis sposobu przygotowania ofert, opis robót dekarskich oraz zasad współpracy (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 9.00-13.00, tel. (058) 347-28-77, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.16 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTsekretariat Działu Remontowo-Budowlanego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.16 o godz. 12:15.
sekretariat Działu Remontowo-Budowlanego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Propozycję współpracy kierujemy do firm budowlanych realizujących od co namniej 2 lat remonty różnorodnych pokryć dachowych, dysponujących doświadczoną kadrą pracowniczą oraz potencjałem umożliwiającym realizowanie zleceń Politechniki Gdańskiej.


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
zaprasza
do składania ofert na wykonanie w 2004 roku robót budowlanych interwencyjnych w obiektach Politechniki Gdańskiej o wartości poniżej 6.000 EURO.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Materiały dla wykonawców zawierające regulamin wyboru oferty, opis sposobu przygotowania ofert, opis robót budowlanych oraz zasad współpracy (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 9.00-13.00, tel. (058) 347-28-77, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.04.09 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTsekretariat Działu Remontowo-Budowlanego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.04.09 o godz. 12:15.
sekretariat Działu Remontowo-Budowlanego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Propozycję współpracy kierujemy do firm budowlanych realizujących od co namniej 2 lat szeroki asortyment robót budowlanych remontowych w budynkach lub lokalach użyteczności publicznej, dysponujących doświadczoną kadrą pracowniczą oraz potencjałem umożliwiającym realizowanie zleceń Politechniki Gdańskiej.Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, fax.: (058) 347-14-90. e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
dostawę komputerów stacjonarnych i elementów komputerów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w II kwartale 2004 roku. Zamówienie obejmuje: 101 jednostek centralnych komputerów PC oraz 352 elementy komputerów, w tym: 115 monitorów, 72 napędów optycznych, 46 dysków twardych, 118 innych elementów.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w Ośrodku Informatycznym Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: mgr inż. Tadeusz Radomski tel.: 058 347-14-63, e-mail.: trad@pg.gda.pl; mgr inż. Wojciech Ziółkowski tel.: 058 347-24-64, e-mail.: herb@pg.gda.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.10 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.10 o godz. 12:30.
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • w okresie od 1.01.2001 do 31.12.2003 (jeżeli okres działalności był krótszy to w tym okresie) wykonali co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamowienia i o wartościach brutto każdej nie mniejszej niż 25% wartości brutto składanej oferty,
 • w okresie ostatnich trzech lat tj. 2001, 2002 i 2003 (jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) osiągnęli średni przychód (obrót) roczny nie mniejszy niż 1.500.000 zł
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki udzielonej gwarancji.
Wadium: 11.000 zł.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-14-63, fax.: (058) 347-14-90. e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
dostawę urządzeń sieciowych, komputerów przenośnych i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w II kwartale 2004 r.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji (wymagany): do 4 tygodni od daty zawarcia umowy dostawy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-ZP/046/025/D/04 (cena: 20 zł+ koszt wysyłki) można odebrać w Ośrodku Informatycznym Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: mgr inż. Tadeusz Radomski tel.: 058 347-14-63, e-mail.: trad@pg.gda.pl; mgr inż. Wojciech Ziółkowski tel.: 058 347-24-64, e-mail.: herb@pg.gda.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.18 o godz. 11:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.18 o godz. 12:30.
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 273 Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się skladanie ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń, realizowanych odpowienio w trzech, odrębnych częsciach: A - urządzeń sieciowych (switche) - 19 szt. B - komputerów przenośnych - 15 szt. i akcesoriów - 20 szt. C - urządzeń peryferyjnych - 86 szt., w tym: drukarek atramentowych - 25 szt., drukarek laserowych - 29 szt., UPS - 20 szt. i innych urządzeń - 12 sztuk

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • złożyli wykaz potwierdzający wykonanie co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla każdej z części A, B lub C i odpowiednio o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 25% wartości brutto składanej oferty na wybraną część zamówienia, w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2003 lub w okresie prowadzenia działalności
 • złożyli oświadczenie finansowe potwierdzające uzyskiwanie średniego przychodu (obrotu) rocznego za lata 2001, 2002 i 2003 lub jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to za ten okres, w wysokościach nie mniejszych niż podane odrębnie dla każdej z oferowanych cześci zamówienia: A- 440.000 zł, B - 540.000 zł i C - 360.000 zł
Kryterium oceny oferty: 94% - cena, 6% - warunki udzielonej gwarancji.
Wadium: dla części: A - 2.500 zł, B - 3.000 zł, C - 2.000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44, fax.: (058) 341-30-36. e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów biurowych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2004 roku.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Hanna Jendrzejewska tel.: 058 347-16-83, w godz. 08:00 - 10:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.21 o godz. 12:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2 ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.21 o godz. 12:30.
Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy, pok nr 4 (budynek przy ul. Siedlickiej)
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • Zamawiający wymaga by Wykonawca prowadził działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia od co najmniej 2 lat oraz przedstawił wykaz zrealizowanych w latach 2001-2003 (jeżeli okres działalności był krótszy to w tym okresie) z należytą starannością za każdy rok co najmniej 1 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 tyś. brutto PLN, charakterze, złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, z podaniem nazw i adresów firm, nr telefonów, wartości netto zamówień, czasu realizacji,
 • Zamawiający wymaga by Wykonawca w 2003 roku osiągnął obrót roczny nie mniejszy niż 2 mln zł.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 7.000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44, e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w 2004 i 2005 roku.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
Termin realizacji (wymagany): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65 w godz. 7:30 - 9:30.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.07 o godz. 10:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, pok. nr 2 ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.06.07 o godz. 11:00.
Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy, pok nr 4 (budynek przy ul. Siedlickiej)
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 5.000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-27-40, e-mail: bieniek@chem.pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
dostawę spektrofluorymetru luminescencyjnego.

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Termin realizacji: 1 lipca 2004
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Wydz. Chemicznym Politechniki Gdańskiej, budynek Chemii A, pok. nr 315, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Barbara Bieniek, tel.: 058 347-15-83 w godz. 10:00 - 15:00; mgr inż. M. Jarmógiewicz, tel.: 058 347-23-59 w godz. 10:00 - 15:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.10 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydz. Chemiczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 315, budynek Chemii A
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.10 o godz. 12:00.
Politechnika Gdańska Wydz. Chemiczny
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Dopuszcza się skladanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • Wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu 3 lat
 • Aktualny odpis włąściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
Kryterium oceny oferty: 50 pkt. - cena, 38 pkt. - dodatkowe parametry, 2 pkt. - możliwość rozbudowy, 10 pkt. warunki serwisu
Wadium: brak

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-23-44, e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
sukcesywną dostawę artykułów hydraulicznych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Dział Gospodarczy PG (budynek "Misiówka"), pok. nr 2, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zbigniew Zglenicki, tel.: 058 347-17-65, w godz. 7:30 - 10:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.17 o godz. 10:30.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Gospodarczy PG, budynek "Misiówka" , pok. nr 2
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.17 o godz. 11:00.
Dzial Gospodarczy PG, Pawilon przy ul. Siedlickiej, pok. nr 4
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 3.000 zł

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 347-10-54, e-mail: b.kibort@eti.pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.(CPV: 30200000-1)

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: 30.08.2004
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać do 25.06.2004 r. w siedzibie Zamawiającego, budynek WETI, pok. nr 116, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: sprawy proceduralne i techniczne - Bogusław Kibort, tel. 058 348-60-60, w godz. 9.00-13.00; sprawy techniczne - Andrzej Lilla, tel.: 058 347-10-54, w godz. 8.00-13.00

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.30 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WETI, pok. nr 121.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.06.30 o godz. 12:00.
budynek WETI, pok. nr 114.
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: 90% - cena; 10% - gwarancja.
Wadium: 1.500 zł
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: 058 347-28-79, faks: 058 347-20-44.
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
dostawę przenośnego zestawu do sprężania pojedynczych cięgien

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Gmach Główny PG - skrzydło "B", pok. nr 05A, w godz. 9.00-14.00, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: sprawy proceduralne - Wioleta Bławat, tel.: 058 347-28-79; faks: 058 347-20-44, od pn. do pt., w godz. 9.00-14.00; sprawy techiczne - Jacek Sokołowski, tel. kom. 691-383-798, 058 347-26-33, faks: 0558 347-16-69, email: jasok@pg.gda.pl od pn. do pt., w godz. 9.00-14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.26 o godz. 13.00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Główny PG - skrzydło "B", pok. nr 05A, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.26 o godz. 13.15.
w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B", pok. nr 012 (wejście przez Sekretariat, pok. nr 011).
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; złożą wypełniony druk OFERTA, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie, ul. Wyspiańskiego 7, 80 - 434 Gdańsk
tel.: 058 347-25-47, e-mail: ostud@pg.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
sukcesywną dostawę wyrobów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
sygnatura Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych PG: ZP-061/040/D/04

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Osiedle Studenckie - Sekretariat, ul. Wyspiańskiego 7, 80 - 434 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: sprawy proceduralne - Roman Balik, tel.: 058 347-25-47; od pn. do pt., w godz. 9.00-14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.04 o godz. 10.00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Osiedle Studenckie - Sekretariat, ul. Wyspiańskiego 7, 80 - 434 Gdańsk
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.06.04 o godz. 10.30.
w Sali Klubowej - Dom Studencki Nr 10, ul. Wyspiańskiego 7, 80 - 434 Gdańsk
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych i równoważnych
Nie przewiduje sie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlegajacy wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia [rozdział VI]
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
tel.: 058 347-24-11, e-mail: office@task.gda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
dostawę, instalację oraz przetestowanie 256 GB pamięci RAM w modułach o pojemności 1 GB, do klastra komputerowego opartego o procesory Intel Itanium2.
sygnatura Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych PG: ZP-084/022/D/04

Miejsce realizacji: CI TASK
Termin realizacji: 3 tygodnie od podpisania umowy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (20 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, CI TASK, pok. 253, Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80 - 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: sprawy proceduralne - Krzysztof Niemczyk, tel.: 058 347-26-50; od pn. do pt., w godz. 7.30-15.30; sprawy techniczne - Rafał Tylman, tel.: 058 347-60-85; od pn. do pt., w godz. 8.00-16.00

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 12.07.2004 o godz. 13.00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT CI TASK, pok. 253, Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12, 80 - 80-952 Gdańsk
OTWARCIE OFERT nastąpi 12.07.2004 o godz. 13.30.
w Siedzibie Zamawiającego pok. 252.
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlegajacy wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia
Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: 9.000 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 130.000 EURO
Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 80-952 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347 24 11, e-mail: office@task.gda.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę do celów naukowych serwera archiwizacyjnego SUN

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 20zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, CI TASK, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 253, Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce realizacji: Gdańsk

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: 6 tygodni od daty podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: 20.000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

Oferty należy składać w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 253, Gmach Główny.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2004 o godzinie 13:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2004 o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego pok. 252

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Krzysztof Niemczyk - sprawy proceduralne, tel. (58) 347 26 50 w godz. 7:30-15:30
2. Rafał Tylman - sprawy techniczne, tel. (58) 347 60 85 w godz. 08:00-16:00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO
Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Inżynierii Lądowej, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk tel.: 058 347-28-79, faks: 058 347-20-44

ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup przenośnego zestawu do sprężania pojedynczych cięgien

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.

Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Gmach Główny PG - skrzydło "B", pok. nr 05A, w godz. 9.00-14.00, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
sprawy proceduralne - Wioleta Bławat, tel.: 058 347-28-79; faks: 058 347-20-44, od pn. do pt., w godz. 9.00-14.00;
sprawy techiczne - Jacek Sokołowski, tel. kom. 691-383-798, 058 347-26-33, faks: 0558 347-16-69, email: jasok@pg.gda.pl od pn. do pt., w godz. 9.00-14.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.15 o godz. 13.00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Główny PG - skrzydło "B", pok. nr 05A, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.06.15 o godz. 13.15. w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B", pok. nr 012 (wejście przez Sekretariat, pok. nr 011).

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia:
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
złożą wypełniony druk OFERTA, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego

Kryterium oceny oferty: 100% - cena.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058).347-16-95,
e-mail: gospar@pg.gda.pl,ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę gablot wystawienniczych i stelaży ekspozycyjnych wraz z montażem dla Politechniki Gdańskiej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział gospodarczy PG Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji wymagany 2 miesiące od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 75%
2. .jakość - 20%
3. gwarancje - 5%

Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym PG, pokój nr 2 , ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004 o godzinie 10.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004 o godzinie 11.00 w Dziale Gospodarczym PG; pokój nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Marcin Kasperowicz - sprawy proceduralne, tel. (58) 348-60-54, w godz. 8.00 - 15.00
2. Barbara Ząbczyk-Chmielewska - sprawy techniczne, tel. (58) 347-29-95, w godz. 8.00 -15.00OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Zamówień Publicznych
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058).347-24-00,
e-mail: dzp@pg.gda.pl,ogłasza przetarg nieograniczony na: sukcesywną dostawę materiałów fotograficznych: błon i papierów fotograficznych, odczynników chemicznych do ich obróbki oraz usługi wywoływania błon fotograficznych i wykonywania odbitek na papierach światłoczułych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych PG Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 104 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 2 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych PG, pokój nr 104 , ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2004 o godzinie 09.30

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Krzysztof Krzempek - sprawy techniczne, tel.: 058 347-21-53 w godz. 9.00 - 13.00
2. Krzysztof Kopeć - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-38 w godz. 10.00 - 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Chemiczny
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058).347-27-40,
e-mail: bieniek@chem.pg.gda.pl,ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę mineralizatora
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydz. Chemiczny Politechniki Gdańskiej, budynek Chemii A, pok. nr 315, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Wydz. Chemiczny, Politechnika Gdańska

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji 30 lipca 2004

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 2 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 85%
2. dodatkowe parametry - 15%

Oferty należy składać Wydz. Chemiczny Politechniki Gdańskiej, pok. nr 315, budynek Chemii A
Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2004 o godzinie 12.00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Andrzej Wasik - sprawy techniczne, tel.: 058 347-21-10 w godz. 12.00 - 15.00
2. Barbara Bieniek - sprawy proceduralne, tel.: 058 347-15-83 w godz. 10.00 - 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-16-95,
e-mail: gospar@pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych PG
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Gospodarczy PG Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji wymagany 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100 %

Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym PG, pokój nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 7.07.2004 o godzinie 10.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.07.2004 o godzinie 11.00 w Dziale Gospodarczym PG pokój nr 4, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Zbigniew Zglenicki - sprawy proceduralne, tel. (58) 347-17-65, w godz. 8.00 - 12.00OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Mechaniczny.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-23-64.
e-mail: dyrekcja@mech.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzenia typu Rapid Prototyping z komputerem sterującym i oprogramowaniem, wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania modelu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydział Mechaniczny PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, pok. 41, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 30.11.2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium 14.000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 38%
2. ocena techniczna - 45%
3. gwarancja - 17%

Oferty należy składaćna Wydziale Mechanicznym PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.
Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2004 o godzinie 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2004 o godzinie 12.00 na Wydziale Mechanicznym PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Stefan Dzionk- tel. (58) 347-12-82 od wtorku do środy w godz. 12.00-15.00

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 02.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska, 80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie.
Nazwa jednostki organizacyjnej Osiedle Studenckie
80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7, tel. (058) 347-25-47
e-mail: ostud@pg.gda.plogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę pościeli, koców, obrusów, ręczników, poduszek i kołder dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego: Osiedlu Studenckim, Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji:Politechnika Gdańska

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w rozdziale V. SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składać Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej, 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7.
Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2004 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2004 r. o godzinie 10.30 w Domu Studenckim Nr 10 (Sala Klubowa), 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Roman Balik - sprawy proceduralne, tel. 347-25-47, w godz. 9.00-14.00.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Ośrodek Informatyczny
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-14-63, fax (058) 347-14-90
e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę komputerów stacjonarnych i ich elementów, komputerów prznoośnych i ich elementów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w III kwartale 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Ośrodek Informatyczny PG, Gmach Główny, pok. 273, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 za zaliczeniem pocztowym.
nr zamówienia: ZP/099/025/D/04

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji wymagany do 4 tygodni od daty zawarcia umowy dostawy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium A: 13,600 zł; B: 3.500 zł; C: 2.000 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 94%
2. warunki udzielonej gwarancji - 6%

Oferty należy składać w Ośrodku Informatycznym PG, pokój nr 273 Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2004 o godzinie 11.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2004 o godzinie 12.30 w Ośrodku Informatycznym PG, pokój nr 273 Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Tadeusz Radomski - tel. (58) 347-14-63
2. Wojciech Ziółkowski - tel. (58) 347-14-63

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 09.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Ośrodek Informatyczny
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-14-63, fax (058) 347-14-90
e-mail: trad@pg.gda.pl; herb@pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzeń sieciowych i ich elementów na potrzeby Politechniki Gdańskiej w III kwartale 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Ośrodek Informatyczny PG, Gmach Główny, pok. 273, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 za zaliczeniem pocztowym.
nr zamówienia: ZP/098/025/D/04

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji wymagany 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy dostawy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium A: 8.000 zł; B: 5.000 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cześć A: cena - 94%
2. cześć A: warunki udzielonej gwarancji: 6%
3. cześć B: cena - 100%

Oferty należy składać w Ośrodku Informatycznym PG, pokój nr 273 Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2004 o godzinie 11.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2004 o godzinie 12.30 w Ośrodku Informatycznym PG, pokój nr 273 Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Tadeusz Radomski - tel. (58) 347-14-63
2. Wojciech Ziółkowski - tel. (58) 347-14-63

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 09.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska, 80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie.
Nazwa jednostki organizacyjnej Osiedle Studenckie
80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7, tel. (058) 347-25-47
e-mail: ostud@pg.gda.plogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu AGD, urządzeń do profesjonalnego sprzątania, akcesoriów do odkurzaczy i sprzętu RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego: Osiedlu Studenckim, Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji:Politechnika Gdańska

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7.

Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w rozdziale V. SIWZ.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składać Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej, 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7.
Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2004 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2004 r. o godzinie 10.30 w Domu Studenckim Nr 10 (Sala Klubowa), 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Roman Balik - sprawy proceduralne, tel. 347-25-47, w godz. 9.00-14.00.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Mechaniczny.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-23-64.
e-mail: dyrekcja@mech.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę ogniwa paliwowego z ukłądem zasilania wodorem i metanolem
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydział Mechaniczny PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, pok. 113, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 15.11.2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium 5.000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 30%
2. wymagania techniczne - 40%
3. termin - 20%
4. dodatkowe wyposażenie systemu - 10%

Oferty należy składaćna Wydziale Mechanicznym PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.
Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2004 o godzinie 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2004 o godzinie 12.00 na Wydziale Mechanicznym PG, pok. 314, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Krzysztof Krasowski- tel. (58) 347-21-22 od poniedziałku do środy w godz. 08.00-12.00

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 14.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Zespół Technik Multimedialnych.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058)3471999, fax (058)3415821.
e-mail: multimed@pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu multimedialnego, fotograficznego i wizyjnego oraz nagłaśniającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Politechnika Gdańska, Zespół Technik Multimedialnych , Gmach Główny pok.404 80-952 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12, pocztą elektroniczną lub listownie.
Miejsce realizacji: Zespół Technik Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: część A - 5.000 zł; część B - 1.500 zł; część C - 200 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składaćPolitechnika Gdańska, Zespół Technik Multimedialnych, Gmach Główny pok.404, 80-952 Gdańsk ul.G.Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2004 o godzinie 14.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2004 o godzinie 14.30 w Zespole Technik Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny pok.404

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1.Krzysztof Kopeć - sprawy proceduralne, tel. (058)3472400, w godz.8.00 - 15.00
2.Bogusław Maśnicki - sprawy techniczne, tel.(058)3471999, 0604179091 w godz.8.00 - 15.00

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 19.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058)3472344.
e-mail: gospar@pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę stacjonarnych zestawów i stanowisk laboratoryjnych wraz z montażem i podłączeniem do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wody destylowanej, sprężonego powietrza i elektrycznej w pracowni technologicznej Laboratorium Biotechnologii Wody i Scieków, Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska , Biuro Wydziału, pok. nr 4, 80-952 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 06.09.2004 - 17.09.2004.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: 2000 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składaćWydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska , Biuro Wydziału, pok. nr 4, 80-952 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12
Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2004 o godzinie 12.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2004 o godzinie 12.30 w Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Biuro Wydziału, pok. nr 10, 80-952 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. M. Zaborowski - sprawy proceduralne, tel. 0501 282382, w godz. 09.00 - 14.00
2. K. Czerwonka - sprawy techniczne, tel.(058)3471682, w godz. 09.00 - 13.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Zarządzania i Ekonomii .
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472270
e-mail: -

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę trzech serwerów sieciowych wraz z oprogramowaniem i osprzętowaniem dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Gdańsk ul. Traugutta 79 pok. 518 lub pocztą (adres do korespondencji: ul. Narutowicza 11/12)
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 28 dni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
1. W okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2003r. (jeżeli okres działalności był krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej 3 dostawy odpowiadające charakterowi niniejszego zamówienia na kwotę 800.000 tyś. zł
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, tj. 2001, 2002, 2003 (jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy to za ten okres) osiągnął średni przychód roczny w wysokości 1.000.000 tyś zł.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: 5.000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składać w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, pok. nr 518 ul. Traugutta 79 Gdańsk - Wrzeszcz (oferty składane drogą pocztową: Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk)
Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2004 o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2004 o godzinie 12:30 w pok. nr 516 budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii ul. Traugutta 79

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1.Mariusz Zaborowski - sprawy proceduralne, tel. 058 347-22-70, w godz. 09:00 - 15:00
2.Janusz Moteka - sprawy techniczne, tel. 058 348-60-30, w godz. 12:00 - 15:00

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich w dniu 21.07.2004 r. z jednoczesnym powiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. tel. (058) 3471402, (058) 3471775.
e-mail: mstocka@ely.pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę ekranowego systemu pomiarowego zaburzeń elektromagnetycznych składającego się z komory ekranowej GTEM, miernika mocy ze sprzęgaczem i okablowaniem oraz miernika pola (CPV 32142200-2).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-216 Gdańsk ul.Sobieskiego 7 pok.30, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną.
Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (3 części)
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 30 września 2004 roku.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: -

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 95%
2. okres gwarancji - 5%

Oferty należy składaćWydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok.30
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2004 r. o godzinie 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2004 r. o godzinie 12.00, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok. 30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Małgorzata Stocka-Rabczuk - sprawy proceduralne, tel. (058)3471775, w godz. 9.00-14.00
2. dr inż. Jarosław Łuszcz- sprawy techniczne, tel. 0 601917540


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. tel. (058) 3471402, (058) 3471775.
e-mail: mstocka@ely.pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę 1 szt. kamery termowizyjnej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-216 Gdańsk ul.Sobieskiego 7 pok.30, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną.
Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji 15 października 2004 roku.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: -

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 80%
2. wybrane parametry - 20%

Oferty należy składaćWydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok.30
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2004 r. o godzinie 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2004 r. o godzinie 12.00, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok. 30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Małgorzata Stocka-Rabczuk - sprawy proceduralne, tel. (058) 3471775, w godz. 09.00-14.00
2. dr inż. Leon Swędrowski - sprawy techniczne, tel. (058) 3471284


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. tel. (058) 3471402, (058) 3471775.
e-mail: mstocka@ely.pg.gda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę 5 szt. oscyloskopów cyfrowych i 2 szt. oscyloskopów analogowych (CPV 33242000-8)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-216 Gdańsk ul.Sobieskiego 7 pok.30, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną.
Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Termin realizacji 30 września 2004 roku.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: -

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 90%
2. kompatybilność - 4 %
3. wybrane parametry techniczna - 6%

Oferty należy składaćWydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok.30
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2004 r. o godzinie 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2004 r. o godzinie 12.00, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego 7, pok. 30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Małgorzata Stocka-Rabczuk - sprawy proceduralne, tel. (058)3471775, w godz. 09.00-14.00
2. inż. Józef Seeger - sprawy techniczne, tel. (058) 3472416, w godz. 09.00-14.00OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,

Nazwa jednostki organizacyjnej: Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 3472575, e-mail: library@pg.gda.pl, oissa@pg.gda.pl .

ogłasza przetarg nieograniczony na:
PRENUMERATĘ CZASOPISM IMPORTOWANYCH W 2005 ROKU DLA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, BiBlioteka Główna, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji wymagany: 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: 23.500 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Główna - Politechnika Gdańska

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2004 o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2004 o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Gabinet Dyrektora Biblioteki Głównej - Politechnika Gdańska

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Olga Issasjewicz - sprawy proceduralne i techniczne, tel. (58) 3472575
2. Barbara Kaczor - sprawy proceduralne i techniczne, tel. (58) 3472575


Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich i Prezesowi UZP w dniu 30.07.2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO
Politechnika Gdańska,
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 80-952 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12, tel. (058) 347 24 11, e-mail: office@task.gda.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę Routera 10 GigabitEthernet klasy JUNIPER M 320

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, CI TASK, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 253, Gmach Główny lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce realizacji: Gdańsk

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: 8 tygodni od daty podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium: 20.000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

Oferty należy składać w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 253, Gmach Główny.

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2004 o godzinie 13:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2004 o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego pok. 252

Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. Krzysztof Niemczyk - sprawy proceduralne, tel. (58) 347 26 50 w godz. 7:30-15:30
2. Sławomir Połomski - sprawy techniczne, tel. (58) 347 60 85 w godz. 08:00-16:00

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich i Prezesowi UZP w dniu 09.08.2004 r.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 4386060, 4371054, e-mail: b.kibort@eti.pg.gda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
dostawę sonaru wielowiązkowego z sondą STD
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać do 06.10.2004 r. w siedzibie Zamawiającego, budynek WETI, pok. nr 114, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
Termin realizacji: do 31 grudnia 2004

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.10.06 o godz. 10:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT budynek WETI, pok. nr 114.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.10.06 o godz. 12:00, w budynku WETI, pok. nr 114.

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

Kryterium oceny oferty: 95% - cena; 5% - czas gwarancji.
Wadium: 3.600 zł

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
dr Bogusław Kibort - sprawy proceduralne, tel. 058 3486060
prof. Andrzej Stepnowski - sprawy techniczne, tel.: 058 3471111


Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: (058) 3471402, 3471775, e-mail: mstocka@ely.pg.gda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
dostawę 4 szt. generatorów, 1 szt. zestawu laboratoryjnego; 8 szt. zasilaczy; 11 szt. multimetrów; 3 szt. mostków; 1 szt. miernika rezystancji uziemień i 6 watomierzy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, pok. nr 30, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz lub za zaliczeniem pocztowym lub pocztą elektroniczną - adres wyzej.

Miejsce realizacji: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
Termin realizacji: do 30 listopada 2004

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.10.19 o godz. 11:00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Wydział Elektrotechniki i Automatyki, pok. nr 30, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.
OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.10.19 o godz. 12:00, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, pok. nr 30, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się skladanie ofert częściowych (5 części).
Dopuszcza się skladanie ofert równoważnych.

Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: brak

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
Małgorzata Stocka-Rabczuk - sprawy proceduralne, tel. 058 3471775, w godz. 9-14
mgr inż Andrzej Kuczyński - sprawy techniczne, tel.: 058 3471242, w godz. 9-14


Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
(058) 347-26-07, 347-24-19 fax (058) 347-24-13

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
Dostawę aparatury do pomiaru hałasu środowiskowego i drgań, oprogramowania do tworzenia i analizy map hałasu oraz aparatury do określania współrzędnych punktów w terenie. CPV 33253430-1, 33253440-4, 33253420-8, 30241600-6, 33211210-7.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, w pok. nr 5 lub otrzymać pocztą, po uprzednim złożeniu wniosku (faksem, pisemnie). SIWZ jest udostępniana bezpłatnie.

Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Pożądany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:
CZĘŚĆ A/1 - do 31.12.2004r.
CZĘŚĆ A/2 - do 31.12.2004r.
CZĘŚĆ B - do 31.12.2004r.
CZĘŚĆ C - do 31.12.2004r.
W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w terminach pożądanych przez Zamawiającego (z powodów zależnych od Wykonawcy), dopuszcza on możliwość zrealizowania przedmiotu zamówienia w roku 2005 z zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzyskania zgody KBN na przesunięcie dotacji na rok 2005 nie będzie dysponował środkami na realizację zamówienia i odstąpi od umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności określonych w SIWZ;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażone należytym wykonaniem w latach 2001-2003 (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przynajmniej 2 dostaw odpowiadających charakterowi niniejszego zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż wartość obecnego zamówienia każda (wg wyceny Wykonawcy);
3. posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 20.10.2004 r., do godz. 12 00.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12 pok. nr 5.
Oferty można składać w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400.
Osobą uprawnioną do odbioru ofert jest Alina Kryczałło.


Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się skladanie ofert częściowych (4 części).

Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
Wadium: brak

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
Sprawy proceduralne:
Halina Kryczałło, tel. 058 3472419, pn.-pt. w godz. 09-14

Sprawy techniczne: dr inż. Dominika Wróblewska, tel. 058 6297168, pn.-pt. w godz. 09-10;
dr inż. Jakub Szulwic, tel. 0609 271 271, śr.-pt. w godz. 09-12; e- mail: jakub.szulwic@geodezja.pl

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
tel.: +48 58 3472740, e-mail: biuro@chem.pg.gda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:

dostawę generatora wodoru
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Chemiczny PG, Gdańsk ul. G.Narutowicza 11/12 Gmach Chemii A pok. 315

Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny
Termin realizacji: 30.11.2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia:
 • aktualny odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu 3 lat

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 29.10.2004r. o godzinie 12.00.

  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT w pok. 315 budynek Chemii A Wydziału Chemicznego PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.

  OTWARCIE OFERT nastąpi 29.10.2004r. o godzinie 13.00, w pok. 315 budynek Chemii A Wydziału Chemicznego PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz.

  Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladanie ofert częściowych.

  Kryterium oceny oferty: 70% - cena.
  10% - gwarancja
  10% - czas reakcji
  10% - koszty eksploatacji

  Wadium: brak

  Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
  1. Barbara Bieniek - sprawy proceduralne, tel. +48 58 3471583 w godz.10-15
  2. dr inż.Andrzej Wasik - sprawy techniczne, tel. +48 58 3472110 w godz. 12-15 • Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
  +48 58 3471682

  ogłasza
  przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
  Dostawę stacjonarnych zestawów i stanowisk laboratoryjnych, wraz z montażem i podłaczeniem do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wody destylowanej, sprężonego powietrza i elektrycnej do laboratioriów nr 208, 211/212 i 305/306

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, w pok. nr 5 budynku dawnego Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (tel. 3471682), w godzinach 0900-1300 lub otrzymać pocztą

  Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

  Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do końca maja 2005 r.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe:
 • w okresie od 1.10.2001 do 30.09.2004 r. (jeżeli okres działalności był krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej 3 dostawy odpowiadające charakterowi niniejszego zamówienia na kwotę 350.000 zł.

  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia"

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 29.10.2004 r., do godz. 12 00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12 pok. nr 5. budynku dawnego Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Oferty składane drogą pocztową: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

  OTWARCIE OFERT nastapi 29.10.2004 r. o godzinie 1230 w pok. nr 5 budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

  Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 2000 zł


  Politechnika Gdańska, Zakłąd Poligrafii
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
  tel./ faks +48 58 3472390
  e-mail: polig@pg.gda.pl

  ogłasza
  przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
  Dostawę materiałów produkcyjnych dla Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zakładu Poligrafii Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk ul. ul.Gabriela Narutowicza 11/12 (pawilon przy bramie głównej) w dni robocze, w godzinach 8:00 - 15:00.

  Miejsce realizacji: Gdańsk.

  Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2005 r.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia"

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 listopada 2004 r. o godzinie 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Zakładu Poligrafii (pawilon przy bramie głównej) adres: Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk ul.Gabriela Narutowicza 11/12 .

  OTWARCIE OFERT nastapi 16 listopada 2004 r. o godzinie 13:00 w sali nr 272 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

  Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: brak

  Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
  mgr inż. Witold Olszewski, tel. (058) 347 23 90, dni robocze w godz. 8:00 - 12:00.

  Politechnika Gdańska, Dział Socjalny, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk, tel.: (058) 347-29-56, email:socjal@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
  organizację żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie

  Termin realizacji (wymagany): od 14.06.2004 do 14.09.2004 roku.
  Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowy w Czarlinie.
  Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 106 Gmach Główny PG skrzydło "B" lub za zaliczeniem pocztowym.
  Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Lucyna Niedźwiecka, tel.: 058 347-29-56, lok. nr 106 Gmach Główny skrzydło "B" w godz. 10:00 - 12:00.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.17 o godz. 09.00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Gmach Główny PG skrzydło "B", lok. nr 106.
  OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.05.17 o godz. 09.30 w Gmachu Głównym PG skrzydło "B", lok. nr 106.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają wymagania określone w art. art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Ustawy prawo zamówieniach publicznych,

  Kryterium oceny oferty: cena - 50%, ocena jadłospisu - 50%.
  Wadium: 7000 zł.


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Głównego Mechanika
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058).3471122,
  e-mail: mechanik@pg.gda.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie stałej konserwacji układów wentylacji i klimatyzacji budynków: Auditorium Novum, Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Ośrodka Informatycznego oraz Centrum Informatycznego TASK w PG
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Głównego Mechanika PG, Sekretariat, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji wymagany 36 miesiący od dnia podpisania umowy

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Głównego Mechanika PG, Sekretariat, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
  Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2004 o godzinie 11.00
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2004 o godzinie 11.15 w Gmachu Głównym PG; pokój nr 272, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Maciej Bartusch - sprawy proceduralne, tel. (58) 3471122, w godz. 8.00 - 11.00
  2. Maciej Bartusch- sprawy techniczne, tel. (58) 3472953 lub 0608550806, w godz. 8.00 -11.00


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472344
  e-mail: gospar@pg.gda.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na: odbiór i wywóz odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzyzku.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Gospodarczy PG, pok. 2, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2004 r.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ:
  1. uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
  2. zezwolenie na wywóz odpadów ważne do 31.12.2004 r.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2004 o godzinie 10.30
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2004 o godzinie 11.00 w Dziale Gospodarczym; ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Janusz Piwoński - sprawy proceduralne, tel. (58) 3472344, w godz. 9.00 - 12.00
  2. Jerzy Sobolewski - sprawy techniczne, tel. (58) 3472485, w godz. 9.00 -12.00


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472344
  e-mail: gospar@pg.gda.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Biura Programów Europejskich.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Gospodarczy PG, pok. 2, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji maksymalnie 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 80%
  2. termin wykonania - 10%
  3. rozwiązania projektowo-technologiczne

  Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2004 o godzinie 10.00
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2004 o godzinie 10.30 w Dziale Gospodarczym; ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Janusz Piwoński - sprawy proceduralne, tel. (58) 3472344, w godz. 9.00 - 12.00
  2. Aleksander Masłowski - sprawy techniczne, tel. (58) 3472672, w godz. 9.00 -12.00


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Głównego Energetyka
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3471467
  e-mail: energ@pg.gda.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych wyszczególnionych pomieszczeń Politechniki Gdańskiej.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Głównego Energetyka PG, pok. 16 "Łącznik" obok Auditorium Novum, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji wymagany 100 dni od podpisania umowy.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymogi określone w SIWZ.

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%


  Oferty należy składać Dziale Głównego Energetyka, "Łącznik", pok. nr 16; ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2004 o godzinie 09.00
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2004 o godzinie 09.30 w Dziale Głównego Energetyka, "Łącznik", pok. nr 16; ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Stefan Góralczyk - tel. (58) 3471467, w godz. 9.00 - 11.00
  2. Zbigniew Schonnagel - tel. (58) 3471467, w godz. 9.00 -11.00


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472879, fax (058) 3472044
  e-mail: -


  ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację maszyny wytrzymałościowej UFP-400 Leipzig.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. G. Narutowicza 11/12 skrzydło "B" Gmachu Głównego w pokoju nr 05 "A", w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 03-12-2004.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz:

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  • zobowiążą się do zapewnienia bieżącego serwisu w zakresie mechaniki, hydrauliki itp. części maszyny UFP-400 WPM nie objętych modernizacją,

  • posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu modernizacji maszyn UFP-400 WPM co potwierdza przykładami konkretnych realizacji,

  • udzielą gwarancji na wykonane prac i osprzęt w zakresie objętym modernizacją na okres minimum 12 miesięcy,

  • złożą OFERTĘ zgodnie z wymogami zawartymi w "SIWZ".


   Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

   Wadium nie wymagane
   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. cena - 70%
   2. gwarancja - 30%

   Oferty należy składać Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, skrzydło "B" pokój nr 05 "A".
   Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2004 o godzinie 13.00

   Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2004 o godzinie 13.15 w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B" pokój 012 (wejście przez Sekretariat pokój nr 011).

   Termin związania ofertą wynosi 30 dni

   Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Wioletę Bławat - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-28-79, faks: (0-58) 347-20-44, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00;

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, dr hab. inż. Piotr Korzeniowski - sprawy techniczne, e-mail: korzenio@pg.gda.pl, od poniedziałku do czwartku.


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472879, fax (058) 3472044
  e-mail: -


  ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację maszyny wytrzymałościowej UFP-400 Leipzig.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. G. Narutowicza 11/12 skrzydło "B" Gmachu Głównego w pokoju nr 05 "A", w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 03-12-2004.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz:

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

  • zobowiążą się do zapewnienia bieżącego serwisu w zakresie mechaniki, hydrauliki itp. części maszyny UFP-400 WPM nie objętych modernizacją,

  • posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu modernizacji maszyn UFP-400 WPM co potwierdza przykładami konkretnych realizacji,

  • udzielą gwarancji na wykonane prac i osprzęt w zakresie objętym modernizacją na okres minimum 12 miesięcy,

  • złożą OFERTĘ zgodnie z wymogami zawartymi w "SIWZ".


   Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

   Wadium nie wymagane
   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. cena - 70%
   2. gwarancja - 30%

   Oferty należy składać Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, skrzydło "B" pokój nr 05 "A".
   Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2004 o godzinie 13.00

   Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2004 o godzinie 13.15 w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B" pokój 012 (wejście przez Sekretariat pokój nr 011).

   Termin związania ofertą wynosi 30 dni

   Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Wioletę Bławat - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-28-79, faks: (0-58) 347-20-44, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00;

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, dr hab. inż. Piotr Korzeniowski - sprawy techniczne, e-mail: korzenio@pg.gda.pl, od poniedziałku do czwartku.


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Głownego Mechanika
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3471122
  e-mail: mechanik@pg.gda.pl


  ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie stałej konserwacji kuchenek gazowych i elektrycznych w budynkach Domów Studenckich (DS) Osiedla Studenckiego.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Siedlicka w pokoju nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Miejsce realizacji: teren Osiedla Studenckiego

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 36 miesięcy od podpisania umowy.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają uprawnienia określone w SIWZ.

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Głównego Mechanika.
  Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2004 o godzinie 11.00

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2004 o godzinie 11.15 w pok. 272, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • inż. Maciej Bartusch - sprawy proceduralne i techniczne, tel.: (0-58) 347-29-53 lub 0 608550806, w godzinach od 8:00 - 14:00;


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Głownego Mechanika
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472344
  e-mail: gospar@pg.gda.pl


  ogłasza przetarg nieograniczony na: sukcesywną usługę mycia okien i elewacji szklanych w budynkach Politechniki Gdańskiej.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, w Dziale Gospodarczym, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.


  Miejsce realizacji: Politechniki Gdańskiej

  Dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 12 miesięcy - od dnia podpisania umowy.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają uprawnienia określone w SIWZ.

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym PG, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
  Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2004 r., o godzinie 10.00

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 września 2004 r. o godzinie 10.30 w pok. nr 2 Działu Gospodarczego.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • 1. Janusz Piwoński - sprawy proceduralne, tel. (058) 347-23-44, w godz. 9.00 - 12.00

  • 2. osoby wymienione w SIWZ - sprawy techniczne


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Socjalny
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472956
  e-mail: -


  ogłasza przetarg nieograniczony na: zakwaterowanie i wyżywienie 45-50 dzieci wraz z wychowawcami, na zimowisku w terminie:16.01.05 do 29.01.05r w Koniakowie lub Wiśle

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, w Dziale Socjalnym, Gmach “B” PG, pok. 106 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji wymagany 16.01.2005 r. do 29.01.2005 r.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

  Wadium nie wymagane

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena – 60 pkt.

  1. wyposażenie budynku – 20 pkt.

  2. wyciąg narciarski – 20 pkt.


  Oferty należy składać w Dziale Socjalnym, Gmach “B” PG, pok. 106, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.
  Termin składania
  ofert upływa dnia 04 października 2004 r., o godzinie 11.00.
  Otwarcie
  ofert nastąpi dnia 04 października 2004 r. o godzinie 11.30 w Dziale Socjalnym, Gmach “B” PG, pok. 107.

  Termin związania
  ofertą wynosi 30 dni

  Uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

  1. Krystyna Białobrzeska - tel. (058) 3472066, w godz. 8.00 – 15.00  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Zamówień Publicznych
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472400,
  e-mail: dzp@pg.gda.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi konserwacji fotokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych PG Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, pok. 104 lub pocztą elektroniczną: dzp@pg.gda.pl.
  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska

  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wcześniej do wyczerpania kwoty umownej.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 2 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych PG, pokój nr 104 , ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952 Gdańsk
  Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2004 o godzinie 12.00

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
  1. Krzysztof Kopeć - tel.: 058 3471538, poniedziałek - piątek, w godz. 10.00 - 15.00


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

  Politechnika Gdańska,
  80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie,
  Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Gospodarczy
  80-952 Gdańsk, ul .G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 3472344
  e-mail: gospar@pg.gda.pl


  ogłasza przetarg nieograniczony na: sukcesywną usługę mycia okien i elewacji szklanych w budynkach Politechniki Gdańskiej.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatne) można odebrać w siedzibie zamawiającego, w Dziale Gospodarczym, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.


  Miejsce realizacji: Politechniki Gdańskiej

  Dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji 12 miesięcy - od dnia podpisania umowy.

  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają uprawnienia określone w SIWZ.

  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

  Wadium nie wymagane

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. cena - 100%

  Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym PG, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
  Termin składania ofert upływa dnia 02 listopada 2004 r., o godzinie 10.00

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 listopada 2004 r. o godzinie 10.30 w pok. nr 2 Działu Gospodarczego.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • 1. Janusz Piwoński - sprawy proceduralne, tel. (058) 347-23-44, w godz. 9.00 - 12.00

  • 2. osoby wymienione w SIWZ - sprawy techniczne
  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:
  roboty remontowe malarskie w budynku Domu Studenckiego nr 6 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Wyspiańskiego 9

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska
  Termin realizacji : 1 lipca - 30 sierpnia 2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatną) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 9.00-13.00, tel. (058) 3472877, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
  Uprawniony do kontaktów z oferentami: sprawy merytoryczne - Agnieszka Meller, tel. (058) 3472944, sprawy proceduralne - Stanisław Hejna, tel. (058) 3472822, w godz. 09.00 do 15.00.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.05.10 o godz. 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103 bud. Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, w godz. 8.00-15.00.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
  • spełniają następujące warunki:

  • 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty malarskie; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub za-świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdza-jącej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświad-czenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.05.1999 r. do 30.04.2004 r. ro-boty remontowe wykończeniowe o łącznej wartości co najmniej 6.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych robót remontowych wykończenio-wych, 4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2.400.000,-; ocena spełnienia - na podstawie rachunku zysków i strat za 2003 r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003 r., 5) nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó-wień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie: a) oceny spełnienia warunków 1 - 4, b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, c) zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego, d) dowodu wniesienia wadium.
  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 3000 zł.

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, tel.: (058) 347-24-11, e-mail.: office@task.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz budowę kanalizacji telekomunikacyjnej.

  Miejsce realizacji: Gdańsk, Sopot, Gdynia.
  Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 200 zł) można odebrać w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, pok. nr 253, tel. (058) 347-24-11, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.
  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krzysztof Niemczyk, tel.: 058 347-24-11, fax.: 058 347-10-06, e-mail.: office@task.gda.pl

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.18 o godz. 13:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, pok. nr 253, tel. (058) 347-24-11, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
  OTWARCIE OFERT nastąpi 2004.06.18 o godz. 13:30.
  Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, pok. nr 252, tel. (058) 347-24-11, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

  Termin związania ofertą: 60 dni Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 90.000 zł.

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
  wymianę okien w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej - IV etap.

  Miejsce realizacji: Wydział ETI.
  Termin realizacji: 1.07 - 30.08.2004r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 09:00 - 13:00, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.21 o godz. 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dzial Zamówień Publicznych PG, pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

  Termin związania ofertą: 60 dni Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym produkcję lub montaż okien; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999r. do 31.05.2004r. zamówienia na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości co najmniej 3.500.000 zł.; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych robót na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV,
 • osiągnęli w 2003r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2.400.000 zł.; ocena spełnienia - na podstawie rachunków zysków i strat za 2003r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003r.,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-4,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 8.000 zł.

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
  docieplenie elewacji budynku Domu Studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 5

  Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 9
  Termin realizacji: 1.07 - 30.08.2004r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym PG, pok. nr 2, w godz. 09:00 - 13:00, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk lub za zaliczeniem pocztowym.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.23 o godz. 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dzial Zamówień Publicznych PG, pok. nr 103, budynek Działu Gospodarczego PG, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

  Termin związania ofertą: 60 dni Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym docieplania budynkówp; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999r. do 31.05.2004r. zamówienia na docieplenia elewacji budynków o łącznej wartości co najmniej 7.700.000 zł.; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień na docieplenia elewacji budynków,
 • osiągnęli w 2003r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.100.000 zł.; ocena spełnienia - na podstawie rachunków zysków i strat za 2003r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003r.,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-4,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 9.000 zł.

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tel.: (058) 347-25-00, e-mail.: studsp@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
  Modernizację stacji uzdatniania wody basenowej w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, przy Ul. Al. Zwycięstwa 12

  Miejsce realizacji: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  Termin realizacji: 07.07 - 20.09.2004r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, pok. nr 118, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Al. Zwycięstwa 12, w godz. 09:00 - 15:00, tel.: 058 347-25-00 lub za zaliczeniem pocztowym.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.06.23 o godz. 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, pok. nr 118, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Al. Zwycięstwa 12

  Termin związania ofertą: 60 dni Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty instalacyjne przy budowie stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem technologii basenowej; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych o specjalności instalacji sanitarnych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.05.1999r. do 30.04.2004r. roboty remontowe dla obiektów sportowych lub stacji uzdatniania wody, o łącznej wartości co najmniej 2.000.000 zł z czego minimum 3 stacje uzdatniania wody dla basenów pływackich o pojemności 700 m3,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-3,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 90% - cena, 10% - dyspozycyjność serwisu.
  Wadium: 15.000 zł.

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza
  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na:
  wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12

  Miejsce realizacji: Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.
  Termin realizacji: do 17.09.2004r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (40 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 2004.07.08 o godz. 12:00.
  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103, budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

  Termin związania ofertą: 60 dni Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym wykonywanie instalacji CO; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999r. do 31.05.2004r. zamówienia na wykonanie lub wymianę instalacji centralnego ogrzewania, o łącznej wartości co najmniej 900.000 zł, ocena spełnia na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień na wykonanie lub wymianę instalacji CO,
 • osiągneli w 2003 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 700.000 zł; ocena spełnienia - na podstawie rachunku zysków i strat za 2003 r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003 r.,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-4,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 5.000 zł.
  Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 17.05.2004 r.,

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: remont wieży budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12

  Miejsce realizacji: Wydziału Elektroniki i Autoamtyki PG.
  Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (40 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 2004.06.14 o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103, II p., budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999r. do 31.05.2004r. zamówienia na wykonanie lub wymianę instalacji centralnego ogrzewania, o łącznej wartości co najmniej 1.600.000 zł, ocena spełnia na podstawie wykazu zrealizowanych robót
 • osiągneli w 2003 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 250.000 zł; ocena spełnienia - na podstawie rachunku zysków i strat za 2003 r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003 r.,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-4,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: nie wymagane


  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: roboty malarskie w bloku "A" Gmachu Głównego Politechniki Gańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

  Miejsce realizacji: Gmachu Głównego Politechniki Gańskiej.
  Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (35 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 2004.06.17 o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, II p., budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-2,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego,
  - dowodu wniesienia wadium
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 2.600 zł


  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: remont ciągów komunikacyjnych w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Siedlickiej - II etap

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 30.08.2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (40 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 2004.06.28 o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, II p., budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane wykończeniowe; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej,
 • osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999 r. do 31.05.2004 r. zamówienia na remontowe roboty budowlane - wykończeniowe, o łącznej wartości co najmniej 4.500.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych za-mówień na wykonanie remontowych robót budowlano-wykończeniowych,
 • osiągnęli w 2003 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 3.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie rachunku zysków i strat za 2003 r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003 r.,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-4,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - zaświadczeń z ZUS lub KRUS i z Urzędu Skarbowego,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 4.400 zł


  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, tel.: (058) 347-17-44
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: modernizację środowiskowego laboratorium nr 216 Biotechnologii Wody i Ścieków - Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 - etap I

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 01.09.2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, pok. Nr 5, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w godz. 1000 - 1300, tel. (058) 347-26-07, lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 25.06.2004 r. o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert w budynku Wydziału Budow-nictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, pok. Nr 10, Gdańsk ul. Naru-towicza 11/12

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym remon-towe roboty budowlane wykończeniowe; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-czej,
 • uprawnienia budowlane dla kierownika budowy i dla kierowników robót poszczególnych branż oraz zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (Izba Inży-nierów Budownictwa)
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  - oceny spełnienia warunków 1-3,
  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  - dowodu wniesienia wadium.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 3.000 zł

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: remont pokrycia dachu wieży ciśnień budynku Laboratorium Maszynowego KTC Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 14.07.2004 r., o godz. 12:00
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, II p., budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty remontowo-budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego reje-stru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posia-danie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia po-twierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.07.1999 r. do 30.06.2004 r. re-montowe roboty dekarskie, w zakresie pokryć dachówkami ceramicznymi lub cemento-wymi, o łącznej powierzchni co najmniej 2.800 m2; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych robót,
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
  a) oceny spełnienia warunków 1 - 3, b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 1.300 zł

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Wydział Inżynierii Lądowej, tel.: (058) 347-28-79, fax (058) 347 20 44.
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wykonanie robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 31-08-2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać przy ul. G. Narutowicza 11/12 skrzydło "B" Gmachu Głównego w pokoju nr 05 "A", w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert 12-07-2004 r. do godz. 13:00
  Miejsce składania ofert Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, skrzydło "B" pokój nr 05 "A".

  Otwarcie ofert nastąpi 12-07-2004 r. o godz. 13:15 w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B" pokój 012 (wejście przez Sekretariat pokój nr 011).

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • a. spełniają wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • b. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
 • c. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej pięć robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia,
 • d. posiadają kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstr.-bud.,
 • e. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • f. złożą OFERTĘ zgodnie z wymogami zawartymi w "SIWZ".
 • Kryterium oceny oferty:
 • 70% - CENA
 • 10% - TERMIN REALIZACJI
 • 20% - GWARANCJA

  Wadium: brak

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Wioletę Bławat - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-28-79, faks: (0-58) 347-20-44, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00;
  2. Elżbieta Latocha-Gątarek - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-25-83, faks: (0-58) 347-20-44 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00

 • Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Wydział Inżynierii Lądowej, tel.: (058) 347-28-79, fax (058) 347 20 44.
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wymiana i renowacja ławek, katedry oraz podłogi przy zachowaniu stylistyki i rozwiązań technicznych w sali nr 167 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 31-08-2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać przy ul. G. Narutowicza 11/12 skrzydło "B" Gmachu Głównego w pokoju nr 05 "A", w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert 15-07-2004 r. do godz. 13:00
  Miejsce składania ofert Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, skrzydło "B" pokój nr 05 "A".

  Otwarcie ofert nastąpi 15-07-2004 r. o godz. 13:15 w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B" pokój 012 (wejście przez Sekretariat pokój nr 011).

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • a. spełniają wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • b. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
 • c. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzy usługi stolarskie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stolarskiej stanowiącej przedmiot zamówienia,
 • d. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • e. udzielą gwarancji na min. 3 lata,
 • f. złożą OFERTĘ zgodnie z wymogami zawartymi w "SIWZ".
 • Kryterium oceny oferty:
 • 70% - CENA
 • 10% - TERMIN REALIZACJI
 • 20% - GWARANCJA

  Wadium: brak

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Wioletę Bławat - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-28-79, faks: (0-58) 347-20-44, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00;
  2. Elżbieta Latocha-Gątarek - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-25-83, faks: (0-58) 347-20-44 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00


 • Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: remont wieży budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (40 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 10.08.2004 o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, II p., budynek Działu Gopodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub za-świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena speł-nienia - na podstawie decyzji stwierdzających posiadanie przez te osoby wymaga-nych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.06.1999 r. do 31.05.2004 r. wielobranżowe roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 1.600.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych robót,
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 250.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie rachunku zysków i strat za 2003 r. lub oświadczenia o sytuacji finansowej w 2003 r.,
  5) nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó-wień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: nie jest wymagane

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Wydział Inżynierii Lądowej, tel.: (058) 347-28-79, fax (058) 347 20 44.
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wymianę i renowację ławek, katedry oraz podłogi przy zachowaniu stylistyki i rozwiązań technicznych w sali nr 167 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 15-09-2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać przy ul. G. Narutowicza 11/12 skrzydło "B" Gmachu Głównego w pokoju nr 05 "A", w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert 06-08-2004 r. do godz. 13:00
  Miejsce składania ofert Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, skrzydło "B" pokój nr 05 "A".

  Otwarcie ofert nastąpi 06-08-2004 r. o godz. 13:15 w Sali Rady Wydziału - skrzydło "B" pokój 012 (wejście przez Sekretariat pokój nr 011).

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • a. spełniają wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • b. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
 • c. udzielą gwarancji na min. 2 lata,
 • d. złożą OFERTĘ zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

  Kryterium oceny oferty:
 • 70% - CENA
 • 10% - TERMIN REALIZACJI
 • 20% - GWARANCJA

  Wadium: brak

  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
  1. Wioletę Bławat - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-28-79, faks: (0-58) 347-20-44, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00;
  2. Elżbieta Latocha-Gątarek - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-25-83, faks: (0-58) 347-20-44 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 14:00

 • Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 24.09.2004 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 11.08.2004 o godz. 12:00.
  Miejsce składania ofert Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 104, II p., budynek Działu Gospodaczego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym wyko-nywanie systemów sygnalizacji włamania i napadu; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2) posiadają koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie tech-nicznej ochrony mienia i osób; ocena spełnienia - na podstawie dokumentu koncesji,
  3) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena speł-nienia - na podstawie decyzji stwierdzających posiadanie przez te osoby wymaga-nych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
  4) dysponują do realizacji zamówienia co najmniej 3 osobami posiadającymi licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia; ocena spełnienia - na podstawie dokumentów stwierdzających posiadanie licencji przez te osoby,
  5) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2003 r.,
  6) nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó-wień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 5,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 4.000 zł

 • Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wymianę okien i drzwi na wykonane z profili PCV, w klatkach schodowych i hallach skrzydła B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 18.08.2004 r. o godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym produk-cję lub montaż okien i drzwi z profili PCV; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-czej;
  2) osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.08.1999 r. do 31.07.2004 r. zamówienia na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV, o łącz-nej wartości co najmniej 1.800.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zreali-zowanych robót na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV;
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2003 r.;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 3.000 zł


  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: wymianę okien na wykonane z profili PCV, w budynku Chemii C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (30 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 17.08.2004 r., do godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym produk-cję lub montaż okien i drzwi z profili PCV; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-czej;
  2) osoba wskazana przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada wyma-gane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadcze-nia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.08.1999 r. do 31.07.2004 r. zamówienia na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV, o łącz-nej wartości co najmniej 1.800.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zreali-zowanych robót na wymianę istniejących okien lub drzwi na wykonane z profili PCV;
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2003 r.;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 3.200 zł

  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  powyżej 60 000 EURO na: remont dachu i poddaszy budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (80 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 24.09.2004 r., do godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego.

  Termin związania ofertą: 60 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub za-świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena speł-nienia - na podstawie decyzji stwierdzających posiadanie przez te osoby wymaga-nych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.09.1999 r. do 31.08.2004 r. zamówienia na remonty kapitalne budynków obejmujące również wymianę pokrycia da-chowego z dachówki, o łącznej wartości co najmniej 2.200.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu remontów kapitalnych budynków;
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 6.500.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2003 r.;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 12.000 zł

  Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 30.07.2004 r.  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  powyżej 60 000 EURO na: wykonanie opartej na palach "Atlas" płyty fundamentowej nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (80 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 11.10.2004 r., do godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego.
  Otwarcie ofert nastąpi 11.10.2004 r., o godz. 13:00 w pok. nr 5 Działu Remontowo-Budowlanego.
  Termin związania ofertą: 60 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane objęte zamówieniem; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub za-świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena speł-nienia - na podstawie decyzji stwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.09.1999 r. do 31.08.2004 r. zamówienia na na wykonanie pali "Atlas" o łącznej wartości co najmniej 900.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu realizacji;
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 10.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określających obroty - przychody netto ze sprzedaży za 2003 r.;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 25.000 zł

  Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich i Prezesowi UZP w dniu 12.08.2004 r.  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, tel.: (0-58) 347-22-05
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: remont laboratoriów nr 208, 211/212 i 305/306 Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: do dnia 30.04.2005 r.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (150 zł) w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 5 budynku dawnego Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (tel. 0-58 347-17-44), w godz. 9.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 12.10.2004 r., do godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 5 budynku dawnego Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub za-świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia - na podstawie decyzji stwierdza-jących posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz za-świadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali w okresie od 1.09.1999 r. do 31.08.2004 r. zamówienia na roboty remon-towe w branżach ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznej, o łącznej war-tości co najmniej 1.000.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowa-nych robót remontowych;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 3,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 2.500 zł  Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80 - 952 Gdańsk
  Dział Remontowo-Budowlany, tel.: (058) 347-27-38, e-mail.: remont@pg.gda.pl
  ogłasza

  przetarg nieograniczony
  poniżej 60 000 EURO na: przebudowa przybudówki piwnicznej i remont elementów fosy przy Domu Studenckim nr 6 Politechniki Gdańskiej

  Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska.
  Termin realizacji: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (60 zł) można odebrać w Dziale Remontowo-Budowlanym, pok. nr 2, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w godz. 09:00 - 13:00, tel.: 058 347-28-22 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Termin składania ofert upływa 27.10.2004 r., do godz. 12:30.
  Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.

  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty re-montowo-budowlane; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2) osoby wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika ro-bót sanitarnych i elektrycznych, muszą posiadać wymagane do tego uprawnienia; oce-na spełnienia - na podstawie decyzji stwierdzających posiadanie przez te osoby wyma-ganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.10.1999 r. do 30.09.2004 r. zamó-wienia na wielobranżowe roboty remontowe obiektów zamieszkania zbiorowego lub uży-teczności publicznej, o łącznej wartości co najmniej 2.250.000,- zł,; ocena spełnienia - na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień na wielobranżowe roboty remontowe;
  4) osiągnęli w 2003 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.500.000,- zł; ocena spełnienia - na podstawie sprawozdania finansowego lub dokumentów określa-jących obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 2003 r.;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; ocena spełnienia - na podstawie:
 • oceny spełnienia warunków 1 - 4,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Kryterium oceny oferty: 100% - cena.
  Wadium: 3.000 zł