Postępowanie z dnia: 2012-04-18 10:55:13

Nr postępowania: ZP/136/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-04-18 10:37:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-25 13:45:00
Informacja o zmianie treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-26 14:13:23
Informacja o zmianie treści SWIZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:38:06
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:40:48
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-25 13:49:20
ZMIENIONY Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-26 14:14:01
ZMIENIONY Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:41:13
Formularz rzeczowo-cenowy - WERSJA EDYTOWALNA
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-25 13:50:15
ZMIENIONY Formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Modyfikacja: 2012-04-26 14:40:32
ZMIENIONY Formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:42:30
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:43:30
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:52:36
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:53:30
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:53:51
Pełnomocnictwo (WZÓR)
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:54:11
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 10:54:30
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 11:05:24
Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2012-04-18 11:06:00
Wykaz osób upowaznionych do składania zamówień
pobierz