Postępowanie z dnia: 2015-03-09 14:57:24

Nr postępowania: ZP/55/055/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-16 08:46:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:48:09
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:48:41
Formularz rzeczowo-cenowy - część I, część II
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:49:40
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:50:19
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:50:57
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:51:39
Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:52:30
Wzór umowy - część I
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:53:08
Wzór umowy - część II
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:53:41
Wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 08:54:09
Zestawienie projektów
pobierz