Postępowanie z dnia: 2013-11-25 13:56:28

Nr postępowania: ZP/458/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi drukowania książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-11-28 11:47:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:49:43
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:50:29
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:51:17
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:52:05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:54:05
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:58:50
Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:59:19
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 11:59:49
Wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-28 12:00:23
Zestawienie projektów
pobierz