Postępowanie z dnia: 2014-10-17 13:48:16

Nr postępowania: ZP/413/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi drukowania książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-10-22 10:07:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:10:18
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:12:42
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:14:02
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:15:28
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:16:30
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:17:24
Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:18:21
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:19:12
Wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2014-10-22 10:19:54
Zestawienie projektów
pobierz