Postępowanie z dnia: 2016-11-07 12:09:25

Nr postępowania: ZP/276/055/D/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mebli do Działu promocji Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-11-07 12:04:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:05:25
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:05:45
Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:07:25
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:07:55
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:08:32
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:09:12
Protokół zdawczo-odbiorczy - załacznik do umowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-11-07 12:13:05
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz