Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2014-03-12 13:06:09

Nr postępowania: ZP/98/055/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-03-12 08:25:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2014-03-17 12:32:51
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:25:44
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:26:42
Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:28:11
Oświadczenie o braku podstaw do wykuczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:28:22
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:28:47
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:29:04
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:29:18
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:29:28
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 08:29:59
Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z osobami upoważnionymi
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-12 13:05:14
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2014-03-17 12:35:57
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG