Postępowanie z dnia: 2013-12-13 15:08:27

Nr postępowania: ZP/499/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów, doktorantów i pracowników Zamawiającego, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających na praktyki, służbowo oraz na wypoczynek organizowany przez Zamawiającego na terenie Polski.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-12-13 15:03:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:03:33
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:03:56
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:04:25
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:05:26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:06:20
Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:07:10
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz pokrycia marginesu wypłacalności
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:07:25
Pełnomocnictwo - wzór
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:07:37
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:07:50
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-13 15:08:13
Zgłoszenie o ubezpieczenie
pobierz