Pouczenie wynikające z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
 • Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Gdańskiej można się kontaktować drogą elektroniczną: e-mail: iod@pg.edu.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zapoznałem się
Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2018-07-25 10:20:08

Nr postępowania: CRZP 143/002/R/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja budynku Żelbet Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej-etap I

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-07-25 09:50:07
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 09:52:08
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 09:54:22
Załączniki nr 1, 4-8 i 10 do SIWZ w formacie .pdf
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 09:55:32
Załączniki nr 11-12 do SIWZ Decyzje administracyjne
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:08:12
Załącznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa ARCHITEKTURA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:09:14
Załącznik nr 14 do SIWZ Dokumentacja projektowa KONSTRUKCJA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:10:10
Załącznik nr 15 do SIWZ Dokumentacja projektowa SANITARNE
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:11:09
Załącznik nr 16 do SIWZ Dokumentacja projektowa WENTYLACJA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:12:06
Załącznik nr 17 do SIWZ Dokumentacja projektowa ELEKTRYKA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:13:07
Załącznik nr 18 do SIWZ Dokumentacja projektowa TELETECHNIKA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:14:09
Załącznik nr 19 do SIWZ Dokumentacja projektowa WNĘTRZA
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:15:11
Załącznik nr 20 Projekt budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:16:18
Załącznik nr 21 do SIWZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:17:17
Załącznik nr 22 do SIWZ STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:18:00
Załącznik nr 23 do SIWZ PRZEDMIARY
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-25 10:18:59
Załączniki w formie edytowalnej .doc
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-01 12:12:49
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 01.08.2018r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-01 12:14:24
Załącznik nr 17 do SIWZ po zmianie treści 01.08.2018r. dokumentacja projektowa ELEKTRYKA
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-07 11:33:25
Zmiana treści SIWZ (2) z dnia 07.08.2018r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-10 13:21:42
Załącznik nr 2E do SIWZ - instrukcja dla Wykonawców ePUAP po zmianie treści w dniu 10.08.2018r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-10 13:22:41
Zmiana treści SIWZ (3) z dnia 10.08.2018r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-20 14:48:58
Zmiana treści SIWZ (4) z dnia 20.08.2018r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-08-20 14:50:24
SIWZ po zmianie treści w dniu 20.08.2018r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG